index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №12 (2019)

Андреева О.Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста
Андреева О.Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста
Сведения об авторе: Андреева Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры коррекционно–развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Беларусь. У статті представлені результати теоретичного та емпіричного вивч...
Аксаміт Д., Гаврилова Н.С. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі
Аксаміт Д., Гаврилова Н.С. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі
Відомості про авторів: Діана Аксаміт, доктор гуманітарних наук у сфері педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Польща. У сфері наукових інтересів: проблеми реабілітації осіб з глибокою інтелектуальною неповносправністю, ставлення суспільства до осіб з інтелектуальною не...
Бугера Ю.Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти
Бугера Ю.Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти
Відомості про автора: Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування уваги ...
Галецька Ю.В. - Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем  інтелектуальної недостатності
Галецька Ю.В. - Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та ...
Галущенко В.І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Галущенко В.І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Відомості про автора: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу "ПНПУ ім. К.Д.Ушинського", м.Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: формування просодичного компоненту мовлення у дітей з порушеннями мовле...
Гаяш О.В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах
Гаяш О.В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах
Відомості про автора: Гаяш Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородського національного університету», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема організації корекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями,  формування у них навчаль...
Гладун О. Д. - Готовність дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в школі
Гладун О. Д. - Готовність дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в школі
Відомості про автора: Гладун Ольга Дмитрівна – вчитель-дефектолог (тифлопедагог, олігофренопедагог) закладу дошкільної освіти № 106 м. Львова. Напрямок практичної педагогічної роботи: корекція розвитку дітей з порушеннями зору і дітей із затримкою психічного розвитку. У статті розглянуто питання ді...
Даливеля О.В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий
Даливеля О.В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий
Сведения об авторах: Даливеля Ольга Вячеславовна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии инклюзивного образования Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь. Область...
Демиденко С.А. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Демиденко С.А. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Сведения об авторах: Демиденко С.А., доцент, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры логопедии Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь. Область научных интересов: проблема коррекции речевых нарушений у детей с особенностями психофизич...
Дроздова Н.В. -- К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи
Дроздова Н.В. -- К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи
Сведения об авторах: Дроздова Нина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института инклюзивного образования Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. Научные интересы: проблема формиро...
Івахненко А.А. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років
Івахненко А.А. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років
Сведения об авторах: Івахненко Анна Аркадіївна кандидат педагогічних наук, доцент. Пущіна Ірина Вікторовна кандидат педагогічних наук, доцент. У статті поданні результати дослідження показників розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років і з’ясовані характерні особливості їх прояву порівняно з ї...
 Калацей І.В - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений
Калацей І.В - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений
Сведения об авторе: Калацей Ирина Викторовна, магистрант кафедры логопедии Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный университет им. Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. В сфере научных интересов проблема дифференциальной диагностики речевых нарушений, организационно-...
Кижло І.В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях
Кижло І.В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях
Сведения об авторе: Кижло Инга Владиславовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры логопедии Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблема корре...
Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю
Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю
Відомості про автора: Колишкін Олександр, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток рухової сфери осіб з обмеженими можливостями засобами адапт...
Ласточкіна О.В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда
Ласточкіна О.В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда
Відомості про автора: Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких порушень мовлення осіб різного віку за допо...
Левицький В.Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання
Левицький В.Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних  методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів пи...
Лісова Л.І. - Особливості розв′язування арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту
Лісова Л.І. - Особливості розв′язування арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У запропонованій статті подано ре...
Лопатинська Н.А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із  різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Лопатинська Н.А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтогенетичний під...
Мартинчук О.В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем  (на прикладі великобританії, фінляндії та ізраїля)
Мартинчук О.В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі великобританії, фінляндії та ізраїля)
Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей...
Никоненко Н.В. - Особливості організації спеціальної освіти у Cполучених Штатах Америки
Никоненко Н.В. - Особливості організації спеціальної освіти у Cполучених Штатах Америки
Відомості про автора: Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації спеціальної освіти та  системи підготовки вчителів сп...