index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дубовик М.О. - Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра

30.06.2019

Відомості про автора: Дубовик Марія Олександрівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: психологічний супровід дітей, підлітків і дорослих з розладами аутистичного спектра, питання статевого виховання осіб з РАС, розробка і адаптація методик психологопедагогічної діагностики, підготовка майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах освітньої інклюзії. 

Відомості про наявність друкованих статей: Дубовик М.О. Особливості психосексуального розвитку підлітків та юнаків з
розладами аутистичного спектра // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. № 2 (37), Том 3. 2015. С. 61-70. Дубовик М.О. Фактори, що пов’язані з поведінковими проявами сексуальності осіб з розладами аутистичного спектра підліткового та юнацького віку // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка. Кам'янецьПодільський, 2015. Вип. 30. С.173-187. ; Бурлачук Л.Ф., Дубовик М.А. Типология проявлений сексуальности подростков с расстройствами аутистического спектра // Пензенский психологический вестник. 2017. №2(9). С.110-125. doi: 10.17689/psy-2017.2.10

Дана стаття присвячена дослідженню особливостей соціо-сексуального функціонування підлітків та юнаків з РАС. Зокрема, у статті висвітлено особливості сексуальної поведінки підлітків і юнаків з РАС, проаналізовано сутнісні характеристики даного розладу та специфіку підліткового віку – в якості чинників, що провокують прояви неприйнятної сексуальної поведінки. Наголошується на вагомій ролі адекватного статевого виховання, що спрямоване на мінімізацію проявів проблемної сексуальної поведінки підлітків і юнаків з РАС. Реалізація принципу повторення інформації, візуальний супровід, розрізнення «публічного» та «інтимного» соціальних контекстів, надання адекватної інформації про фізіологію статевої системи, типи стосунків між людьми, прийнятну та неприйнятну сексуальну поведінку, а також обговорення питань інтимної безпеки – розглядаються як компоненти ефективної стратегії статевого виховання підлітків і юнаків з РАС. Підкреслюється необхідність комплексного підходу: важливо приділяти увагу питанням статевого виховання як під час психолого-педагогічної профілактичної та корекційної роботи з підлітками і юнаками з РАС, так і в межах сімейного виховання.

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, статеве виховання, сексуальна поведінка, соціо-сексуальне функціонування.