index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сілявіна Ю.С. - Експерементальне дослілдення ефективності системи педагогічної реабілітації виховання з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру

01.07.2019

Відомості про автора: Сілявіна Юлія, завідувач міжнародного відділу Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми інклюзивної освіти та педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. 

Відомості про наявність друкованих статей: Сілявіна Ю. С. Педагогічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями в системі інклюзивного навчання / Ю. С. Сілявіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 32. Частина 2. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 25. – С. 130-135.; Сілявіна Ю. С. Концепт педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в сучасному професійнопедагогічному дискурсі / Ю. С. Сілявіна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : наукове видання. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 2 (17). – 2016. – С. 42-48.

У статті розкрито процес і результати перевірки ефективності розробленої системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах педагогічного експерименту, що включав три послідовні етапи: констатувальний, формувальний і контрольний. Проаналізовано зміст констатувального етапу дослідження, на якому за визначеними критеріями та показниками було проведено діагностику стану педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах Хортицького національного навчальнореабілітаційного багатопрофільного центру, Новомиколаївського навчально-реабілітаційного центру-інтернату «Паросток», Кам’янського навчально-реабілітаційного центру-інтернату, Виготського навчальнореабілітаційного центру, Березівського навчально-реабілітаційного центру. Висвітлено специфіку організації формувального етапу, на якому модель системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами впроваджувалася в умовах експериментального закладу – Хортицького національного навчальнореабілітаційного багатопрофільного центру. Наведено емпіричні дані щодо динаміки зміни показників педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в експериментальному і контрольних закладах та результати їх математико-статистичної обробки, які підтвердили ефективність впровадженої системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчало-реабілітаційного центру.

Ключові слова: педагогічна реабілітація, навчально-реабілітаційний центр, вихованці з особливими освітніми потребами, моделювання педагогічних систем, реабілітація природою, самоорганізація особистості.