index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Литв’яков М. В. - Механізми формування волі у дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату засобами плавання

15.03.2023

Відомості про автора: Литв’яков Михайло Вікторович, спеціаліст 1-ої категорії, вчитель фізичного виховання, Комунальна Установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку». Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекція фізичного розвитку та емоційно-вольової сфери дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату засобами плавання.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Ефименко, Н., Литвяков, М. (2020) Антигравитационные свойства водной среды и их использование для гидрокорекции двигательных нарушений у детей. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.2. Бердянськ : БДПУ. С 149-159. 2. Литв’яков, М.В. (2021) Використання релаксаційних властивостей водного середовища в корекції фізичного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. Праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Вип. 41.С 85-91. 3. Efimenko, N.N., Biesieda, V.V., Litvyakov, M.V. (May. 2021) The exercise vibration wave principle in physical rehabilitation of children with musculoskeletal system disorders. Propósitos y Representaciones, Vol. 9, SPE(3), e1166 ISSN 2307-7999 Current context of education and psychology in Europe and Asia e-ISSN 2310-4635 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1166/

У статті надано аналіз літературних джерел з використання можливостей адаптивного фізичного виховання в корекції емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами. На основі цього аналізу та багаторічного особистого практичного досвіду роботи в басейні із дітьми зазначеної категорії автором розроблено і представлено механізм корекції вольових проявів дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату. Він складається з таких елементів: адаптація дітей до водного середовища; контактування обличчя (очей) дитини з водою; дозована затримка дихання у воді; часткове і повне занурення у воду з головою; видих у воду (звичайний і пролонгований); відкривання очей під водою; утримання на воді; самостійне плавання дитини, не торкаючись ногами дна басейну; виконання стрибків у воду з підвищення різними способами з чітким дотриманням усіх правил безпеки; дозована драматизація рухово-ігрового сюжету заняття. Педагогічні спостереження та анкетування фахівців і батьків дітей довели помітне покращення вольової сфери вказаної категорії дітей після дворічного констатувального експерименту.

Ключові слова: дошкільники, порушення опорно-рухового апарату, корекція, вольова сфера, плавання.