index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск № 22

Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науковотеоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетентностей терапевта мови та мовлення
Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науковотеоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетентностей терапевта мови та мовлення
Відомості про авторів: Наталія ГАВРИЛОВА, кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальнихметодик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський; Світлана ФЕДОРЕНКО,  доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії і спеціал...
Вержиховська О., Гриців І. - Особливості розвитку соціальнопобутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями
Вержиховська О., Гриців І. - Особливості розвитку соціальнопобутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями
Відомості про авторів: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічнихоснов корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання та...
Галецька Ю. - Особливості мовленнєвого онтогенезу дошкільників з нормотиповим розвитком і при комбінованих порушеннях розвитку
Галецька Ю. - Особливості мовленнєвого онтогенезу дошкільників з нормотиповим розвитком і при комбінованих порушеннях розвитку
Відомості про автора: Галецька Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. В статті визначено, що із розмаїття мовлення навколишніх, що чує дитина, вона вибирає, засвоює...
Гончарук Н.М., Чикида С.С. - Диференційний аналіз сформованості прикметникової лексики у молодших школярів із порушеннями мовлення та нормотиповим розвитком
Гончарук Н.М., Чикида С.С. - Диференційний аналіз сформованості прикметникової лексики у молодших школярів із порушеннями мовлення та нормотиповим розвитком
Відомості про авторів: Гончарук Наталія, доктор психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психологіїКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психічного розвитку дітей різного віку з ін...
Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Характеристика професійної компетентності вчителя-логопеда інклюзивноресурсного центру
Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Характеристика професійної компетентності вчителя-логопеда інклюзивноресурсного центру
Відомості про авторів. Гринькова Надія, кандидат педагогічних наук, доцент,доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, Україна.  Лісова Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціа...
Зюзін Ю. В. - Формування мовленнєвого дихання у дітей засобами адаптивного фізичного виховання та логопедії
Зюзін Ю. В. - Формування мовленнєвого дихання у дітей засобами адаптивного фізичного виховання та логопедії
Відомості про автора: Зюзін Юрій – аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, інструктор з фізичної культури ОСДНЗ № 193, м. Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекція порушень мовленнєвого розвитку дошкільників із загаль...
Сімко А. - Особливості проведення корекційно-логопедичної роботи при формуванні соціальної компетентності у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Сімко А. - Особливості проведення корекційно-логопедичної роботи при формуванні соціальної компетентності у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Сімко Алла, кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного розвитку...
Співак В., Левицький В. - Особливості роботи спеціальних закладів середньої освіти з сім’ями учнів
Співак В., Левицький В. - Особливості роботи спеціальних закладів середньої освіти з сім’ями учнів
Відомості про авторів: Співак Віталій – кандидат психологічих наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботиКам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський (Україна). У колі наукових інтересів: проблемисаморегуляції особистості майбутніх фахівців соціон...

УДК 376-056.2/.3(082)я431

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • Б. Ковачова: Доктор філософії, доцент, завідувач кафедриспеціальної педагогіки Католицького універстету Ружомбероку, Республіка Словаччина;
 • М. Дудек: Доктор габілітований, професор Гуманітарного колегіуму Варшавської Вищої Школи, Республіка Польща
 • В. Лобунець: Доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, професор (головний редактор);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №14 від 30 грудня 2023 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 22 / за ред. О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 146 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2023-22

У збірнику висвітлюються актуальні питання спеціальної освіти та особливостей інклюзивного навчання, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Окремо подані актуальні питання щодо розробленя професійного стандарту на професії ‟Логопед” та ‟Терапевт мови і мовлення”. Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений до категорії «Б» з 27.09.2021 переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на  здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2023-22

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2023