index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - Історія становлення та розвитку нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект

07.09.2018

Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтогенетичний підхід до діагностики та корекції порушень мовлення, впровадження нейрологопедичної допомоги  тяжких, складних та ускладнених порушень мовленнєвого розвитку.

Лопатинська Н.А. Неврологічні основи логопедії. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2017. – 152 с. Лопатинська Н.А. Системно-динамічна організація онтогенезу мовленнєвого розвитку // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.1. – 326 с. – С.131-144.  Лопатинська Н.А. Нейроонтогенетичні фактори становлення функціональної системи мови та мовлення // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – 468 с. – С. 387-399.

У статті розкрито ретроспективний підхід щодо вивчення медико-логопедичної спадщини попередніх поколінь, що дозволяє виявити історичні засади виникнення нової симбіотичної галузі – нейрологопедії. Аналіз теоретико-методологічних даних літератури з нейробіології, психофізіології, нейролінгвістики, нейропсихології, логодидактики виявив відсутність у вітчизняних і зарубіжних фахівців відомостей про історію, становлення та розвиток  нейрологопедичної допомоги дітям  із тяжкими порушеннями мовленнєвого розвитку. У статті здійснено спробу систематизувати відомості про витоки, зародження та розвиток нейрологопедичних засад як галузі логопедії,  інтерпретувати результати сучасних нейробіологічних досліджень мозкової організації мовленнєвих процесів та нейрогенезису дизонтогенетичного  мовного, мовленнєвого та комунікативного розвитку. У статті висвітлено питання клінічного аспекту нейрологопедичних досліджень, зокрема досягнення дослідження наукових течій: локалізаціонізму та холістицизму (або антилокалізаціонізму); розкрито роль методів структурно-функціональної нейровізуалізації головного мозку (комп’ютерної томографії, ядерно-магнітного резонансу, позитрон-емісійної томографії, магнітно-резонансної  томографії, магнітоенцефалографії, візуалізації розподілу тензора) у дослідженні мозкової організації невербального та вербального мовлення, психолінгвістичних процесів (кодування та декодування сприйняття, розуміння, моторного програмування та реалізація  мовлення).

Ключові слова: нейрологопедичні дослідження, методи структурно-функціональної нейровізуалізації головного мозку, нейрологопедична допомога, тяжкі порушення мовлення.

 

Статистика кількість переглядів1626 кількість завантажень1282