index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Даливеля О.В., Мамонько О.В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий

02.03.2019

Сведения об авторах: Даливеля Ольга Вячеславовна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии инклюзивного образования Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь. Область научных интересов: генетические нарушения и их проявление у лиц с ОПФР, информационные технологии в подготовке педагогических кадров, инклюзивное образование лиц с особыми образовательными потребностями.  Мамонько Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры специальной педагогики Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь. Область научных интересов: дошкольная специальная педагогика, специальные методики обучения и воспитания, информационные технологии в подготовке педагогических кадров, инклюзивное образование лиц с особыми образовательными потребностями.

Связь с предыдущими исследованиями: Даливеля О.В. Возможности использования информационных технологий в процессе формирования профессиональных умений учителя-дефектолога / О.В. Даливеля // Специальное образование: традиции и инновации : материалы III Междунар. науч.-практ. интернет-конф. [Электронный ресурс]. – 2012. – Минск : БГПУ. Даливеля О.В. Электронный учебно-методический комплекс как средство формирования профессиональных умений учителя-дефектолога / О. В. Даливеля // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільского ун-ту імені Івана Огіенка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільский : Медобори-2006, 2013. – Ч. 1. – С. 40–48. – (Сер. соціально-педагогічна ; вип. XXIII : 1 ч.).        Даливеля, О.В. Формирование профессиональных умений учителя-дефектолога (тифлопедагога) средствами информационно-коммуникационных технологий / О. В. Даливеля // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. : Москва, РУДН, 21–22 апр. 2016 г. / науч. ред. В. И. Казаренков. – Москва : РУДН, 2016. – Т. I. – С. 123–127. Мамонько, О.В. Структура и содержание контрольно-диагностического модуля  электронных учебно-методических комплексов, направленных на подготовку дефектологов / О.В. Мамонько, В.Э. Гаманович // Сборник научных трудов Каменец-Подольского нац. университета им. И. Огиенко. – в 2 ч., Ч. – 2. Серия: социально-педагогическая. – Каменец –Подольский:Медобори-2006,2013. –С.76-86.

 У статті представлений аналіз сучасних підходів до визначення понять «компетенція» і «компетентність». У контексті сучасних психолого-педагогічних досліджень розглядаються ключові компетенції, що забезпечують учням незалежність в різних сферах життєдіяльності через розвиток суб'єктності: здатності до самостійного прийняття рішень, самоорганізації і регуляції власної поведінки і діяльності.

Розглянуто різні види електронних інструментів, задіяних в системі освіти вчителів-дефектологів різного профілю: інтерактивні моделі нормального онтогенезу, електронні бібліотеки демонстраційних дитячих випадків, інтерактивні моделі практичної роботи дефектолога з дитиною, віртуальні практики обстеження.

Авторами запропоновані засоби формування професійних компетенцій учителя-дефектолога з допомогою інформаційних комунікаційних технологій. Принцип компетентнісного підходу реалізується через орієнтування підготовки майбутніх фахівців на формування ключових компетенцій, відповідних трудових функцій професійної діяльності.

Ключові слова: компетенція, компетентність, трудова функція, інформаційні комунікаційні технології, віртуальний практикум