index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кижло І.В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях

02.03.2019

Сведения об авторе: Кижло Инга Владиславовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры логопедии Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблема коррекции просодической стороны речи, особенности коррекционной работы на логоритмических занятиях у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Сведения о наличии публикаций в общегосударственных и международных базах данных на данную тематику: Кижло, И.В. Теоретические аспекты изучения темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / И. В. Кижло // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2014. – № 4. – С. 22–25. Кижло, И.В. Коррекционно-педагогическая работа по формированию темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / И. В. Кижло // Пед. наука и образование. – 2017. – № 4. – С. 96–100. Кижло, И.В. Средства логопедической ритмики при формировании темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / И. В. Кижло // Актуальные вопросы современной науки : сб. науч. работ / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 102–107.

У статті розглядаються методичні аспекти і  представлена методика формування темпо-ритмічної сторони мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення на логоритмічних заняттях. Проведений аналіз досліджень по проблемі корекції порушень просодичного боку мовлення у дітей з порушеннями мови, описано значення темпо-ритмичного боку мовлення для процесу комунікації і соціалізації особистості молодшого школяра з тяжкими порушеннями мови. Подані результати дослідження, матою якого було: теоретично обгрунтувати, розробити і експериментально апробувати методику формування темпо-ритмічного боку мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мови на логоритмічних заняттях. Описано значення логопедичної ритміки у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мови. Подані ціль, етапи, зміст, методи, прийоми, методики формування темпо-ритмічного боку мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мови на логоритмічних заняттях, принципи і форми організації корекційно-розвивальної роботи, результати формуючого експериментального дослідження.

Ключові слова: молодші школярі, тяжкі порушення мови, темпо-ритмічний бік мовлення, логоритмічні заняття, темп мовлення, ритм мовлення, пауза.