index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Товстоган В.С. - Обгрунтування змісту загальнотрудових якостей і ціннісних ставлень в системі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи

05.03.2019

Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції дітей з порушенням інтелектуального розвитку різного віку, проблематика трудового навчання і виховання, методика формування професійно-трудової компетентності у зазначеної категорії дітей.

Відомості про наявність друкованих статей:  Товстоган В. С.  Обгрунтування актуальності формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи // Науковий часопис Національного пед. університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - № 29. – С. 118-125. Товстоган В.С.  Вирішення проблеми формування професійно-трудової компетентності в розумово відсталих школярів у системі підготовки студентів-дефектологів. // Науковий часопис Національного пед. університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. - № 31. – С. 116-123. Товстоган В.С.  Дослідження стану сформованості професійно-трудової компетентності в старшокласників з порушенням інтелектуального розвитку // Збірник наукових праць Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. 9, у 2-х т. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.2. – С. 223-234.

У статті представлено результати теоретичного аналізу, спрямованого на з’ясування особистісних якостей і цінностей, які б слугували основою для формування конкурентоспроможного, компетентного випускника спеціальної школи. Простежено зв'язок між загальнотрудовими та професійними особистісними якостями і здібностями. На основі вивчення вимог освітніх нормативних документів в Україні, аналізу наукових джерел визначено послідовність розвитку загальнотрудових якостей дитини в онтогенезі, які мають слугувати підгрунтям щодо формування професійних якостей, здібностей і компетентностей. З’ясовано вікові відрізки, найбільш сприятливі для формування особистісних якостей, необхідних для формування загальнотрудових і спеціальних здібностей. Окреслено основні цінності, покладені в основу корекційно-виховної роботи з метою формування ціннісних ставлень, що визначають життєву, зокрема, й професійну, спрямованість вихованців спеціальних шкіл. Визначено місце загальнолюдських цінностей в системі формування предметних та міжпредметних компетентностей учнів. Констатовано, що оцінку сформованості структурних складових професійно-трудової компетентності, а саме: профільної трудової, графічної, обчислювальної, соціальної, професіографічної, інформаційної, економічної, мають включати знаннєвий, операційно-організаційний, мотиваційний та аксіологічний показники. Підкреслено органічний зв'язок діяльнісного та особистісно орієнтованого концептуального підходів в реалізації компетентнісного підходу до результатів освіти.

Ключові слова: спеціальна освіта, компетентність, інтегрована модель випускника, значущі особистісні якості, здібності, цінності.

Статистика кількість переглядів705 кількість завантажень191