index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чухрій І.В. - Психологічні механізми соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату

07.01.2020

Відомості про автора: Чухрій Інна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психологічних механізмів соціальної адаптації  молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, психологічна корекція проявів дезадаптованості молоді з обмеженнями життєдіяльності, психоаналітична терапія молоді з порушеннями функцій опорнорухового апарату. 

Відомості про наявність друкованих статей: Чухрій І.В. Особливості соціально-психологічної дезадаптованості та адаптованості молодих людей з порушення функцій опорно-рухового апарату.  /І.В.Чухрій//   Наука і освіта. – 2016р.; с. 203-210. Чухрий И.В. Диагностика психологических механизмов социальной адаптации лиц молодого возраста /И.В.Чухрий// Диалог. Психологический и соціальнопедагогический журнал. – Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Пачатковая школа", Минск, 2018., – №3.– с. 83-95. Czuchrij Inna, Cerhy adaptacij spo?ecznej m?odzie?y z zaburzeniami funkcji uk?adu mi??niowo-szkieletowego w wyniku dysontogenezy. Europe an humanities studies: State and Society/ Europejskie studia humanistyczne: Pa?stwo I Spo?ecze?stwo. Issue 1 (I). 2019. (Poland-Ukraine). P. 261-274. Shevtsov A., Chuhrii I. Psychological mechanisms of social adaptation of young disabled people. / A.Shevtsov, I.Chuhrii // American Journal of Applied and Experimental Research. №3(6). – New york NY, USA, 2017, с.6-14.  

У статті представленні результати емпіричного дослідження психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. За результатами процесу фактирізації результатів дослідження виявлено факторну структуру основних психологічних механізмів соціальної адаптації досліджуваних. Також, у статті представлені результати порівняльного аналізу особливостей психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності і молоді з типовим розвитком. Встановлені основні компоненти факторної структури молоді з порушеннями функцій опорно-руховго апарату: «Я-орієнтований», «Дезадаптивний», «Адаптивнораціональний», «Пристосувальний» та «Емоційно-компромісний». Встановлено, що у факторних структурах молоді з типовим розвитком та молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату є суттєві відмінності. Зокрема, «Я-орієнтований фактор» виявлений і у обох виборках, проте характерною відмінністю є позиція «Я-фізичного» компоненту зазначеного фактору. Також, за результатами дослідження встановлено, що у молоді з обмеженнями життєдіяльності переважають дезадаптивні факторні структури, що потребує спеціальних заходів психологічної допомоги спрямованих на подолання дезадаптивних стратегій та вироблення адаптивних проявів механізмів соціальної адаптації.

Ключові слова: молоді люди з порушеннями функцій опорнорухового апарату, психологічні механізми соціальної адаптації, факторний аналіз, емпіричне дослідження, адаптивні стратегії психологічних механізмів.