index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Апанасевіч М.К. - Педагогічна діагностика стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку на компетентнісної основі

25.10.2020

Сведения об авторе: Апанасевич Мария, преподаватель-стажер кафедры коррекционно-развивающих технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблема создания программы педагогической диагностики состояния зрительного восприятия детей с нарушениями зрения на компетентностной основе.

Сведения о наличии опубликованных статей. 1. Апанасевич, М. К. Теоретические основы проектирования программы педагогической диагностики состояния зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения / М. К. Апанасевич // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю), Сумы, 22 травня 2019 р. / Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка / редкол.: Ю. О. Лянной та ін. Сумы: ФОП Цьома С.П., 2019. С.12-14. 2. Апанасевич М.К. Теоретические предпосылки разработки программы педагогической диагностики состояния зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста с учетом компетентностного подхода / М.К. Апанасевич // Социализация личности на разных этапах возрастного развития: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. ст. VI Республиканской науч.-практ. конф. (с междунар. участием) / ГрГУ им. Я. Купалы / редкол.: Н.В. Крюковская (отв. ред.), Н.И. Акопян, Т.В. Сидорко. Гродно: ГрГУ, 2019. С.17-21.

У представленій роботі описано зміст програми педагогічної діагностики стану зорового сприйняття дітей з порушеннями
зору дошкільного віку відповідно до обраної теоретичною основою і з урахуванням специфічних потреб системи спеціальної освіти Республіки Білорусь. Мета даної статті – обґрунтувати процес розробки програми педагогічної діагностики стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку з урахуванням компетентнісного підходу. На підставі аналізу існуючих досліджень визначені ключові компетенції для дітей дошкільного віку, виділені специфічні компетенції в
сфері зорового сприйняття, обгрунтовано їх значення для формування пізнавальної компетентності дітей з порушеннями зору дошкільного віку. У дослідженні конкретізовані етапи розвитку зорового сприйняття у дітей дошкільного віку, описані вміння зорово сприйняття, що входять до складу специфічних компетенцій і вивчаються на кожному з етапів. У статті значна увага приділяється питанню створення діагностичних завдань на компетентнісної основі, які використовуються в процесі вивчення стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку (3-7 років)

Ключові слова: педагогічна діагностика, компетентнісний підхід, діти з порушеннями зору дошкільного віку, програма педагогічної діагностики, розвиток зорового сприйняття.