index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М. - Педагогічний менеджмент у розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури

31.10.2020

Відомості про авторів: Нічуговська Л.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: педагогічний менеджмент, проблеми формування професійної мобільності, готовності до професійної діяльності майбутніх педагогів галузі спеціальної освіти.

Ніколенко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх педагогів галузі спеціальної освіти, інноваційні підходи до питань виховання та корекції розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Нічуговська Л.І. Розвиток готовності майбутніх педагогів до
інклюзивного навчання в умовах магістратури. Ukrainian Professional
Education, 2019. №1(5). С.33-40. Нічуговська Л.І. Педагогічний менеджмент у формуванні творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів в умовах магістратури. Вісник ЧНУ, серія «Педагогічні науки», 2019. №3. С.101-107. Нічуговська Л.І. Педагогическое взаимодействие в системе подготовки будущих социальных педагогов к инклюзивному образованию // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията
на университетское образование: теории, технологии, управление. Габрово. 2019. С.238-243.
Ніколенко Л.М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі. Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. №7 (71). Херсон : ВД «Гельветика», 2019. С. 268-272. Ніколенко Л.М. Соціальна значущість ціннісних орієнтацій особистості у професійному становленні корекційного педагога. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: Серія «Педагогіка і психологія». №1(15). 2018. С. 162-169. Ніколенко Л.М. Формування слухового
сприйняття дошкільників із загальним недорозвитком мовлення засобами психолінгвістичної гри. «Наука і освіта (Science and education)» науковопрактичний журнал. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, гол. ред. Чебикін О. Одеса, 2017. № 10. С.147-153.


Розглянуто теоретичні результати дослідження щодо застосування педагогічного менеджменту в контексті розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури. Виокремлено основні функції
педагогічного менеджменту (планово-прогностична, інформаційноаналітична, мотиваційно-цільова, організаційно-виконавча, контрольнодіагностична, регулятивно-корекційна, функція організації інтегральної підготовки студентів магістратури); принципи, на які варто спиратися викладачам у формуванні інтегральної компетентності майбутнього педагога галузі спеціальної освіти. З’ясовано, що розвиток інтегральної компетентності студентів галузі спеціальної освіти є складним
особистісно-діяльнісним утворенням, що має компонентний характер і включає такі складники: мотиваційний; когнітивно-змістовий; операційнодіяльнісний; гуманістично-креативний. Автори статті вважають, що розвиток інтегральної компетентності в умовах магістратури – це багатоаспектний процес формування професійної компетентності майбутніх фахівців, динаміка якого обумовлена науково-пізнавальним, проектно-моделювальним та діяльнісно-творчим рівнями. Цей процес передбачає забезпечення професійно особистісного самовираження майбутніх педагогів галузі спеціальної освіти, перехід до студентоцентрованого підходу в організації навчального процесу та його
  орієнтацію на виявлення доцільної освітньої траєкторії для кожного магістранта, створення в освітньому процесі середовища активного навчання та умов для розвитку творчого потенціалу студентів засобами інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій.

Ключові слова: педагогічний менеджмент, майбутні фахівці галузі спеціальної освіти, інтегральна компетентність, фахові компетентності, програмні результати навчання.