index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №16 том 2 (2020)

Рябченко Н.М., Драєвська С.А. - Особливості психологопедагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна
Рябченко Н.М., Драєвська С.А. - Особливості психологопедагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна
Відомості про автора: Рябченко Наталія, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель-дефектолог комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: освіта дітей із синдромом Дауна, зокрема формування навичок читанн...
Савіцька Г.І. - Врахування особливостей формування моральноетичних норм поведінки в учнів з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі інклюзивного закладу
Савіцька Г.І. - Врахування особливостей формування моральноетичних норм поведінки в учнів з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі інклюзивного закладу
Відомості про автора: Савіцька Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м.Хмельницький, Україна. У колі інтересів: проблема формування в дітей з особливими інтелектуальними по...
Саранча І.Г. - Тренінгова програма протидії насильству в родинах осіб з інвалідністю
Саранча І.Г. - Тренінгова програма протидії насильству в родинах осіб з інвалідністю
Відомості про автора: Саранча Ірина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, голова правління Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Пар...
Сімко А.В. - Особливості створення порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики молодших школярів з особливими освітніми потребами
Сімко А.В. - Особливості створення порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики молодших школярів з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного ро...
Утьосов Я.А. - Особливості провідної діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті формування у них соціальних компетентностей
Утьосов Я.А. - Особливості провідної діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті формування у них соціальних компетентностей
Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільськогонаціонального університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціальн...
Чепурна Л.Г. - Внесок К.М. Турчинської у розвиток вітчизняної корекційної педагогіки
Чепурна Л.Г. - Внесок К.М. Турчинської у розвиток вітчизняної корекційної педагогіки
Відомості про автора: Чепурна Людмила Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогікиНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: становлення та розвиток навчальної книги для дітей з інтелектуальними пор...
Черненко Т.В. - Сучасний стан історико-педагогічних досліджень системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні
Черненко Т.В. - Сучасний стан історико-педагогічних досліджень системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні
Відомості про автора. Черненко Тетяна, старший викладач кафедри дошкільної освіти факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, аспірант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та ріабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Націона...
Шевченко С.М. - Організація навчального процесу для дітей з особливими потребами у добу незалежності України (2000-і рр.)
Шевченко С.М. - Організація навчального процесу для дітей з особливими потребами у добу незалежності України (2000-і рр.)
Відомості про автора: Шевченко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія педагогіки, історія сурдопедагогіки, розвиток дітей з порушеннями слуху...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • О.В. Мартинчук - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 • О.П. Глоба - доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та ортопсихології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
 • В.М. Лобунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 4 від 25.06. 2020 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 2 / за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. – 330 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-16

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-16

УДК 376 (082)

ББК 74.30