index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чупіна К.О. - Порівняльний аналіз становлення інклюзивної вищої освіти в Україні та за кордоном

21.10.2020

Відомості про автора: Катерина Чупрінаб аспірант кафедри психології Уманського державного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна. У колі наукових інтересів: соціально психологічна реабілітація студентської молоді засобами інклюзивного туризму, упровадження інклюзивної освіти в ЗВО.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику. О.Кравченко, К. Чупіна, Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю (з досвіду діяльності Уманський державного педагогічного університету імені Павла Тичини), Соціальна робота та соціальна освіта, 2019 DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158423. Чупіна К.О. Cоціальнопсихологічний супровід студенток з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти / Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)] / Ред. колегія: Л.П. Журавльова, Л.О. Котлова, К.А. Марчук. Житомир. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. 278 с.

У статті розглянуто інклюзивне навчання як основну і найбільш ефективну формою здобуття якісної освіти студентами з особливими потребами. Вивчено нормативну базу з проблеми дослідження. Проаналізовано світовий досвід у сфері впровадження інклюзивного навчання, зокрема в вищій школі та імплементація їх в освітню систему України. Визначено кращі практики впровадження інклюзивної освіти, зокрема досвід Італії, Канади, США, Чехії, Польщі. Узагальнено здобутки українських ЗВО, зокрема досвід Українського католицького університету, відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», КПІ імені І. Сікорського, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Запропоновано узагальнений перелік механізмів, які необхідні для створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема адаптація навчальних корпусів та гуртожитків для студентів з ООП, адаптація процедури екзамену для студента з ООП, використання допоміжних аудіовізуальних засобів, допомоги сурдоперекладача, створення системи дистанційного навчання, для студентів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, залучення студентів з ООП до позанавчальної діяльності, участі в проєктах та конкурсах з метою їх кращої адаптації та розвитку їх наукового та творчого потенціалу.

Ключові слова: інклюзія, студент з ООП, інтегроване навчання, заклад вищої освіти.