index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №16 том 1 (2020)

Синьов В.М., Хохліна О.П. - Категорія діяльності: сутність та використання у психолого-педагогічних дослідженнях
Синьов В.М., Хохліна О.П. - Категорія діяльності: сутність та використання у психолого-педагогічних дослідженнях
Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професоркафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: проблема корекційно-виховного впливу на особистість ...
Ткач О.М. - Логопедична робота з дітьми дошкільного віку після кохлеарної імплантації
Ткач О.М. - Логопедична робота з дітьми дошкільного віку після кохлеарної імплантації
Відомості про автора. Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: методологічні та мет...
Ферт О.Г., Ворончак Г.І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі
Ферт О.Г., Ворончак Г.І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі
Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та...
Чупіна К.О. - Порівняльний аналіз становлення інклюзивної вищої освіти в Україні та за кордоном
Чупіна К.О. - Порівняльний аналіз становлення інклюзивної вищої освіти в Україні та за кордоном
Відомості про автора: Катерина Чупрінаб аспірант кафедри психології Уманського державного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна. У колі наукових інтересів: соціально психологічна реабілітація студентської молоді засобами інклюзивного туризму, упровадження інклюзивної освіти в ЗВО. Відомо...
Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. - Підготовка педагогічних працівників спеціальної освіти у Словаччині та в Україні: порівняльний аналіз
Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. - Підготовка педагогічних працівників спеціальної освіти у Словаччині та в Україні: порівняльний аналіз
Відомості про авторів: Гладуш Віктор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: питання історії спеціальної педагогік...

УДК 376 (082)


ББК 74.30


А-43


Рецензенти:

 • О.В. Мартинчук -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та
  інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 • О.П. Глоба -  доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та ортопсихології Національного педагогічного університету імені Івана Драгоманова
 • О.В. Лобунець - доктор педагогічних наук, продесор, декан педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(протокол № 4 від 25.06. 2020 року)


А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць:
вип. 16 том 1 / за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В.,
2020. – 314 с.


ISSN 2413-2578


ICV 2018: 63.42


DOI 10.32626/2413-2578.2019-14


У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр
наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані
особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та
реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як
в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного
навчання та сімейного виховання.


Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index
Copernicus, Scholar Google.


ISSN 2413-2578


ICV 2018: 63.42


DOI 10.32626/2413-2578.2019-14


УДК 376 (082)


ББК 74.30