index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. - Підготовка педагогічних працівників спеціальної освіти у Словаччині та в Україні: порівняльний аналіз

21.10.2020

Відомості про авторів: Гладуш Віктор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: питання історії спеціальної педагогіки, підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики. 

Шилонова Вєра, доктор PhD, завідувач кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики. 

Кляйн Володимир, доктор хабілітований, доцент, директор Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Гладуш В., Шилонова В., Кляйн В. Формування діагностико-прогностичної
компетентності випускника магістратури спеціальної освіти // Науковопрактичний журнал «Україна. Здоров'я нації». Kiyv, 2019. № 2 (55).Р.26-33. 
ISSN 2077-6594. 2. Gladush V.A. On the issue of teacher training for inclusive educational system / Zbornik Vedechych ctudiy. Ruzomberok, 2018. Str.75-82/ ISBN 978-80-561-0598-6. 3. Klein V., Silonova V., Hladush V. Actual problems of inclusion, integration of social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. С.48-60. 4. Гладуш В., Шилонова В., Кляйн В. Закордонне стажування викладачів – інноваційна форма післядипломної педагогічної освіти / Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Дніпро, РВВ ДНУ імені Олеся Гончара, 2020. Ч.1. С.31-34.

Дослідженням ставилася мета висвітлити досвід та особливості організації освітнього процесу закладів вищої освіти Словаччини та України, що готують педагогічні кадри для системи спеціальної освіти; зробити аналіз переліку навчальних дисциплін, які формують професійні компетентності у майбутніх спеціальних педагогів в ході оволодіння освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня; порівняти спеціалізації та кваліфікації випускників. В ході дослідження охарактеризувано системи підготовки педагогічних працівників за спеціальність «Спеціальна освіта» в Словаччині та Україні; висвітлено основні принципи та порядок відбору кандидатів на навчання в педагогічні заклади вищої освіти на прикладі Католицького університету в Ружомберку та закладів вищої освіти України; здійснено порівняльний
аналіз обсягу та змісту освітніх програм «Спеціальна освіта», наявність у них комонентів загальних, професійних та вибіркових дисциплін; акцентовано увагу на особливостях організації освітнього процесу в Словаччині; окреслено важливі моменти підсумкової атестації випускників
  та застосування внутрішньої системи забезпечення якості. Дослідники прийшли до висновку, що зміст освітньої програми, організація освітнього процесу в закладах вищої освіти обох країн успішно забезпечують оволодіння здобувачами вищої освіти професійних компетентностей.
Освітні програми можна легко адаптувати з метою забезпечення мобільності студентів, зокрема, для вивчення окремих специфічних навчаьних курсів, проходження педагогічної практики та отримання випускниками подвійних дипломів. Такі заходи переконливо наблизять вищу освіту України до загальноєвропейської та зробить наших випускників більш затребуваними на ринку праці в Європі. В статті також висвітлено особливості децентралізації в закладах вищої освіти Словаччини,  повноваженнях керівників структурних підроздів університетів. Результати дослідження дадуть можливість науково-педагогічним працівникам України зробити порівняння з системою вітчизняної педагогічної освіти, запозичити щось нове, передове та корисне або остаточно переконатися в правильності та надійновті своїх власних підходів до формування професійних компетентностей у 
спеціальних педагогів.

Ключові слова: вища педагогічна освіта, педагогічний працівник закладу спеціальної освіти, магістр, освітній процес, освітня програма, Словаччина, Україна.

Статистика кількість переглядів440 кількість завантажень611