index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №17 (2021)

Шевченко Ю.В. - Формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом дауна дошкільного та молодшого шкільного віку (теоретичний аспект)
Шевченко Ю.В. - Формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом дауна дошкільного та молодшого шкільного віку (теоретичний аспект)
Відомості про автора. Шевченко Юлія, магістр спеціальної психології, науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами. Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: інклюзивне навча...
Шилонова В., Кляйн В. Гладуш В. - Інклюзивність вищої освіти Словаччини
Шилонова В., Кляйн В. Гладуш В. - Інклюзивність вищої освіти Словаччини
Відомості про авторів: Гладуш Віктор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: питання історії спеціальної педагогі...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • С.Д. Яковлєва - доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної педагогіки Херсонського державного університету
 • І.В. Дмітрієвадоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технології державний спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ ‟Донбаський педагогічний університетˮ
 • В.М. Лобунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук,професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №6 від 29.04. 2021 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 17 / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021.264 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2021-17

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми
потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578. 2021-17

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2021