index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Белова О.Б. - Концептуально-методологічні підходи до діагностики семіотичної підскладової дітей з логопатологією

15.07.2022

Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення; мовленнєва готовність до школи дітей з логопатологією.

Відомості про наявність друкованих статей: 1) Bielova, О. (2019). Patterning types of aggressive behaviour of primary school children with speech disorders. Special Education. Vol 2, No 40, Р. 201–236. (Scopus). 2) Bielova, О. (2021). Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and disorders. Scientific Journal. ScienceRice: Pedagogical Education. Kharrkiv: SPC PC Technology center, № 1 (40) Р. 31-36. 3) Bielova, О. (2021). The state of development of components of speech readiness of older preschool children with speech disorders. Special Education. Vol 1, No 42. Р.137–189. (Scopus). 

У науковому досліджені представлено теоретично-парадигмальний аналіз наукових концепцій щодо проблемних питань семіотичної підскладової когнітивного компонента мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Обумовлено діагностичний напрямок спрямований на вивчення семіотичної підскладової у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. Завдання дослідження: теоретичний аналіз науковоконцептуальних положень щодо складових семіотичної мовнознакової системи; опис рівнів семіотичної підскладової з позиції лінгвістики; дескрипція методів діагностики семіотичної підскладової для вивчення стану сформованості фонематичних процесів, лексичної та граматичної складових мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Мета дослідження: теоретичне обґрунтування семіотичної підскладової та визначення напрямків її дослідження у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Під час наукового теоретичного дослідження було здійснено обґрунтування термінів та терміносполук таких як «семіотика», «знак», «знакова система», «мовно-знакова система»; розглянуто семіотичну мовно-знакову систему з концепції трьох вимірів (семіозису): синтаксису, семантики і прагматики; розкрито стратегію функційної системи мови та мовлення, до структури якої входить три підсистеми: програмувальна, регулювальна та семіотична; описано семіотичну підструктуру, з позиції лінгвістики, яка складається з фонематичного, лексичного, граматичного (морфологічного та синтаксичного) рівнів; сплановано діагностичний напрям, який передбачає діагностику рівня сформованості в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією фонематичних процесів (фонематичного сприймання: диференціація близьких за звучанням фонем, виділення звуку з групи звуків, слів; фонематичного аналізу: виявлення позицій звука в слові, визначення кількості звуків у слові, порівняння слів за звуковим складом; фонематичного уявлення: зіставлення звука з назвою предметів, малюнка); лексичної (активний і пасивний словник) та граматичної складових мовлення (створення переказу; уживання прийменників, займенників; узгодження слів у числі, роді, відмінку).

Ключові слова: семіотика, мовно-знакова система, системи мови та мовлення, фонематичний процес, лексика, граматика, діти з
порушеннями мовлення.