index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №19 (2022)

Ткач О.М. - Особливості клінічного дослідження причин затримки мовленнєвого розвитку
Ткач О.М. - Особливості клінічного дослідження причин затримки мовленнєвого розвитку
Відомості автора: Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання формув...
Чопік О.В. - Роль педагогів закладів загальної середньої освіти у реалізації корекційного компоненту інклюзивної освіти
Чопік О.В. - Роль педагогів закладів загальної середньої освіти у реалізації корекційного компоненту інклюзивної освіти
Відомості про автора: Чопік Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітні...

УДК 376 (082)
ББК 74.30
А-43

Рецензенти:

 • О.В. Мартинчукдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка
 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Католицького  університету в Ружомберку, Республіка Словаччина
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії і логопсихології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (головний редактор);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов,доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 26 травня 2022 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць:Вип. 19 / за ред. М. Шеремет, О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 274 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2022-19

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений до категорії «Б» з 27.09.2021 переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ISSN 2413-2578 

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2022-19

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2022