index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - Мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції у студентів вищих навчальних закладів як складники фахової культури майбутнього корекційного педагога

21.02.2017

Lopatynska N.A. Linguistic and communicative competence in university students as a component of future correction teacher / N.A. Lopatynska // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 187-197

Актуальність дослідження пов‘язана з виявленням серед майбутніх корекційних педагогів та логопедів, студентів, які мають мовленнєві порушення та тих, які не володіють на високому рівні мовною, мовленнєвою та комунікативною компетенціями, плутають поняття «мова» і «мовлення», мають дисграфічні та дизорфографічні помилки на письмі. У статті розкрито теоретичні аспекти розвитку мовно/мовленнєво/комунікативної компетенції майбутніх логопедів і досвід практичного розв‘язання цієї проблеми в умовах комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради. Обґрунтовано необхідність змін у підготовці майбутніх корекційних педагогів до здійснення логопедичної роботи з дітьми із порушеннями мовлення. На основі цілеспрямованого аналізу психолого-педагогічної літератури досліджено сучасне бачення понять, розглянуто трактування сутності дефініцій «мовна компетенція», «мовленнєва компетенція», «комунікативна компетенція». Теоретичний і теоретико-методичний аналіз понять мовної і мовленнєвої компетенцій дає змогу зробити висновок про те, що вчені вкладають у них неоднозначний зміст. Особливу увагу приділено аналізу складових зазначених вище понять. Так мовна компетенція включає мовні знання (фонетичні, лексичні, граматичні); мовленнєва компетенція – чотири види комунікацій: аудіювання, говоріння, читання і письмо; комунікативна компетенція включає у себе мовну і мовленнєву компетенції. Знання студентами складових дефініцій сприятиме розвитку їх комунікативної компетенції в цілому. Висвітлено структуру мовленнєвих умінь, зокрема умінь, які  забезпечують якісний характер мовлення та які посилюють ефективність комунікативного процесу; розкрито види простих і складних комунікативних умінь. З‘ясовано та визначено рівні професійної готовності майбутніх логопедів до комунікативної дії. Визначені показники рівнів дозволяють студентам проаналізувати власні уміння, виявити "білі плями" у власному мовленні, а керівникам вищих навчальних закладів − об'єктивно і критично оцінити одну із професійних якостей підлеглих. Розкрито значення досконалого володіння майбутніми корекційними педагогами та логопедами мовно/мовленнєво/комунікативної компетенціями в рамках оволодіння ними професійними та спеціалізовано-професійнимми компетенціями.

 Ключові слова: мовна компетенція, мовленнєва компетенція, комунікативна компетенція, мовленнєві вміння.

Статистика кількість переглядів1097 кількість завантажень19301