index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №5 (2015)

Пахомова Н.Г. - Стан сформованості рефлексивно-оцінної складової інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів
Пахомова Н.Г. - Стан сформованості рефлексивно-оцінної складової інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів
Pakhomova N. Condition of formation of reflective and evaluative component of the integration professional training of future speech therapists / N. Pakhomova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, K...
Пінчук Ю.В. - Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення
Пінчук Ю.В. - Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення
Pinchuk Y. Scientific basis for the formation of the skill of word phonemic analysis in children with speech disorders / Y. Pinchuk. // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohy...
Притиковська С.Д. - Використання кінезотерапії у логопедичній практиці
Притиковська С.Д. - Використання кінезотерапії у логопедичній практиці
Рritikovskaya S. Using kinesitherapy in logopedic practice / S. Рritikovskaya // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. ...
Прокопенко О.А. - Особливості психологічного супроводу сімей, що виховують дитину з порушеннями слуху
Прокопенко О.А. - Особливості психологічного супроводу сімей, що виховують дитину з порушеннями слуху
Prokopenko О.А. Features of psychological support families raising a child with hearing / О.А. Prokopenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / ...
Проскурняк О.І. - Комунікативна діяльність розумово відсталих підлітків: типологія та рівні
Проскурняк О.І. - Комунікативна діяльність розумово відсталих підлітків: типологія та рівні
Proskurnyak O.I. Communicative activity of mentally retarded teenagers: typology and types / O.I. Proskurnyak // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Universi...
Прядко Л.О. - Науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в інклюзивному навчальному закладі
Прядко Л.О. - Науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в інклюзивному навчальному закладі
Pryadko L.A. Scientific-research work as a means of training of future special education teacher to work with children with special needs in inclusive educational establishment/L.A. Pryadko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Peda...
Рибченко Л.К. - Інклюзивне навчання дітей з аутизмом в загальноосвітній системі навчання
Рибченко Л.К. - Інклюзивне навчання дітей з аутизмом в загальноосвітній системі навчання
Rybchenko L.K. Inclusive education of children with autism in the general education system / L.K. Rybchenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University ...
Роменська Т.Г. - Проблема формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем: теоретичний аспект
Роменська Т.Г. - Проблема формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем: теоретичний аспект
Romenska T.G. Problem of formation of social and living skills by preschool children with infantile cerebral paralysis: theoretical aspect / T.G. Romenska. // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamy...
Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Діагностичні аспекти синдрому гіперактивності у розумово відсталих дітей дошкільного віку
Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Діагностичні аспекти синдрому гіперактивності у розумово відсталих дітей дошкільного віку
Rudenko L.M., Fedorenko M.V. Diagnostic aspects of the syndrome of hyperactivity in preschool children with mental retardation / L.M. Rudenko, M.V. Fedorenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Ka...
Савицький А.М. - Особливості використання форм і методів індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна
Савицький А.М. - Особливості використання форм і методів індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна
Savitsky A.N. Forms and methods individualized training of children with a Down syndrome /A.N. Savitsky // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / e...
Савінова Н.В., Берегова М.І. - Культура мовлення як складова деонтологічної культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти
Савінова Н.В., Берегова М.І. - Культура мовлення як складова деонтологічної культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти
Savinova N., Berehova M. Culture of speech as part of deontological culture correctional teacher in the system of inclusive education / N. Savinova, M. Berehova. Culture of speech as part of deontological culture correctional teacher in the system of inclusive education // Actual problems of the cor...
Сербалюк Ю.В. - Становлення спеціальної освіти для сліпих дітей в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Сербалюк Ю.В. - Становлення спеціальної освіти для сліпих дітей в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Serbalyuk Y.V. Formation of special education for blind children in Ukraine in the late ХІХ – early ХХ c. / Y.V.Serbalyuk // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko ...
Смеречак Л.І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП в умовах реабілітаційного центру
Смеречак Л.І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП в умовах реабілітаційного центру
Smerechak L. Preparing of future social pedagogues to the correctional and rehabilitation work with children with cerebral paralysis at centers of sociopsychological rehabilitation / L. Smerechak // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National...
Соколова Г.Б. - Сучасні підходи до ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку
Соколова Г.Б. - Сучасні підходи до ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку
Sokolova A.B. Мodern approaches to the early comprehensive help to children with developmental disabilities / A.B. Sokolova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko Nati...
Тищенко В.В., Линдіна Є.Ю. - Загальна характеристика системи корекційної роботи з удосконалення шляхів подолання первинного недорозвитку мовлення, розробленої Є.Ф. Соботович
Тищенко В.В., Линдіна Є.Ю. - Загальна характеристика системи корекційної роботи з удосконалення шляхів подолання первинного недорозвитку мовлення, розробленої Є.Ф. Соботович
Tyshchenko V., Lyndina E. The general characteristics of the system of correctional work in improvement of ways of overcoming of primary underdevelopment worked out by E. Sobotovych / V.Tyshchenko, E. Lyndina // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukra...
Ткач О.М. - Особливості вивчення рівня сформованості складових семантичних полів слів
Ткач О.М. - Особливості вивчення рівня сформованості складових семантичних полів слів
Tkach O.M. Features study of components forming semantic fields words / O.M. Tkach // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, ...
Товстоган В.С. - Професійно-трудова компетентність як необхідна передумова успішної виробничої адаптації випускників спеціальної школи
Товстоган В.С. - Професійно-трудова компетентність як необхідна передумова успішної виробничої адаптації випускників спеціальної школи
Tovstogan V.S. Vocational and work competence as a prerequisite for successful production adaptation of graduates of special school. / V.S. Tovstogan // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-...
Федоренко М.І. - Напрями підвищення рівня економічного виховання учнів з порушеннями зору
Федоренко М.І. - Напрями підвищення рівня економічного виховання учнів з порушеннями зору
Fedorenko M.I. The ways to improve economic education of high school students with visual impairments / M.I. Fedorenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National ...
Федоренко С.В., Рахуба Н.О. - Екологічно-розвивальне середовище як умова формування уявлень про об’єкти неживої природи у старших дошкільників зі зниженим зором
Федоренко С.В., Рахуба Н.О. - Екологічно-розвивальне середовище як умова формування уявлень про об’єкти неживої природи у старших дошкільників зі зниженим зором
Fedorenko S.V., Rakhuba N.O. Ecologically enriched environment as a precondition for development of inanimate nature concepts in visually impaired children of elder preschool age / S.V. Fedorenko, N.O. Rakhuba// Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukra...
Хворова Г.М. - Зміст та рівні батьківської компетентності у корекційно-педагогічному аспекті
Хворова Г.М. - Зміст та рівні батьківської компетентності у корекційно-педагогічному аспекті
Khvorova H.M. The content and levels of parental competence in correctional-pedagogical aspects / H.M. Khvorova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Univers...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №2 від 26 лютого 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 1 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 348 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 2 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 408 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання сучасної корекційної педагогіки та спеціальної психології, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 978-966-1

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015

„Медобори-2006”, 2015