index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №5 (2015)

Хохліна О.П. - До проблеми суті корекційно-розвивальної роботи в спеціальному освітньому закладі
Хохліна О.П. - До проблеми суті корекційно-розвивальної роботи в спеціальному освітньому закладі
Khokhlina A.P. On the problem of essence of correction and development work in the special educational establishment / A.P. Khokhlina. // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan O...
Шевцов А.Г., Ільїна О.В. - Нейропсихологічний підхід у корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями
Шевцов А.Г., Ільїна О.В. - Нейропсихологічний підхід у корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями
Shevtsov A., Ilina O. Neuropsychological approach for the correction of the development of children with the motor system disorders/ A. Shevtsov, O. Ilina // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamya...
Шевченко В.М. - Система допомоги дітям з глибокими порушеннями слуху: від раннього виявлення до комплексного супроводу
Шевченко В.М. - Система допомоги дітям з глибокими порушеннями слуху: від раннього виявлення до комплексного супроводу
Shevchenko V.M. The system of help for children with severe hearing disorder: from early detection to complex support / V.M. Shevchenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan ...
Шеремет М.К., Базима Н.В. - Корекційно-розвивальна робота з розвитку комунікативної функції мовлення у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку
Шеремет М.К., Базима Н.В. - Корекційно-розвивальна робота з розвитку комунікативної функції мовлення у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку
Sheremet M.K., Bazyma N.V. Correction and development of communicative function of speech in children with autism spectrum disorders preschool age / M.K. Sheremet, N.V. Bazyma // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahoma...
Шульженко Д.І., Шульженко О.Є. - Емоційна стабільність як чинник особистісної готовності майбутнього психолога до корекційної роботи з аутичними дітьми
Шульженко Д.І., Шульженко О.Є. - Емоційна стабільність як чинник особистісної готовності майбутнього психолога до корекційної роботи з аутичними дітьми
Shulgenko D.I., Shulgenko O.Ye. Emotional stability as a factor of personal readiness of the future psychologist to correctional work with autistic children / D.I. Shulgenko, O.Ye. Shulgenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Peda...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №2 від 26 лютого 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 1 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 348 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 2 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 408 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання сучасної корекційної педагогіки та спеціальної психології, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 978-966-1

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015

„Медобори-2006”, 2015