index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Пінчук Ю.В. - Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення

22.02.2017

Pinchuk Y. Scientific basis for the formation of the skill of word phonemic analysis in children with speech disorders / Y. Pinchuk. // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 227-238

У статті зазначається, що від усвідомлення звуко-складової будови слова залежить не тільки загальний і мовленнєвий розвиток дитини – засвоєння артикуляції, дикції, словника, граматичної будови і пов‘язаної з нею орфографії, а й засвоєння однієї з головних шкільних навичок – грамоти (читання та письма). Дітей з вадами мовлення, що мають труднощі в аналізі фонемної структури слова, готувати до дії фонемного аналізу слід поступово і будувати корекційно-логопедичну роботу, виходячи з природи дефекту. У більшості дітей контингенту шкільного логопедичного пункту окрім головного мовленнєвого дефекту, наявні порушення невербальних компонентів мовленнєвої діяльності. Крім того їм властиві певні особливості емоційно-особистісної сфери, від яких залежить головне у навчальній діяльності – довільна регуляція і контроль за виконанням розумової дії. Врахування такої поліморфності дефекту є необхідним при розробці стратегії корекційного впливу на дитину з порушеннями мовлення з метою навчання її фонематичного аналізу як основи оволодіння грамотою та попередження вад читання і письма. У статті робиться акцент на поетапності в роботі над фонематичним аналізом, на поступовому переході від простих аналітичних вправ до складних. У разі виконання ускладнених завдань корекційно-логопедичну роботу пропонується організовувати у такий спосіб, щоб кожен із компонентів цілої структури відпрацьовувався окремо та доводився до потрібного ступеня усвідомленості та автоматизму. Лише після цього стає доступним одночасне і сумісне виконання всіх елементів будь-якої складної навчальної дії.

Ключові слова: звуко-складова структура слова, фонематичний аналіз слова, формування навички фонематичного аналізу, попередження вад читання і письма.

Статистика кількість переглядів785 кількість завантажень1329