index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ткач О.М. - Структуризація і трансформація семантичних полів слів в онтогенезі

26.05.2017

Відомості про автора: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: розвиток лексики та граматики як складових семантичних полів слів.

У статті висвітлені погляди науковців на формування семантичних полів слів як складних функціональних утворень, які представлені різними частинами мови, об’єднаними єдиним смислом, спільністю вираження одного поняття, епідигматичними, парадигматичними та синтагматичними зв’язками. Визначено механізм з допомогою якого вони утворюють цілісну мовленнєву систему та виступають засобом репрезентації об’єктивної реальності.

Представлені погляди науковців, що проводять дослідження у  нейропсихологічному та психолінгвістичному напрямку, які розглядають семантичні поля як динамічну систему, що постійно розвивається. Їй притаманні певні властивості: мотивований та системний характер зв'язку слів, автономність, здатність до трансформації, реполяризації, взаємопроникнення та асоціативного доповнення. Між базовими елементами семантичного поля у процесі життєдіяльності формуються епідигматичні, парадигматичні та синтагматичні зв’язки, що доповнюють один одного та взаємопроникають. Із точки зору психолінгвістики, центральним елементом семантичного поля є його ядро, а допоміжним – периферія, яка підпорядковується ядру. 

Також, розглянуто послідовність засвоюється семантичних полів від найпростіших лексем, узагальнюючого та диференційованого значення, засвоєння понять та усвідомленого мовленнєвого опосередкування суджень та умовисновків. Доводиться гіпотеза  про те, що мовленнєва система людини не є сталою, а видозмінюється упродовж усього життя, і одним з основних способів її вдосконалення є протиставлення (диференціація) нових понять старим, усвідомлення їхнього значення. У статті розглядається послідовність структуризації та гармонізації семантичних полів впродовж дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ключові слова: мотив, задум, структурування, граматико-семантична програма, асоціативний і семантичний образ слова, звуковий образ, сприймання, трансформація експресивне та імпресивне мовлення.

Статистика кількість переглядів986 кількість завантажень504
Ще статті цього автора