index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Kulesza E.M. - Ucze? ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazum w latach 2000-2013 w polskim systemie o?wiaty

26.11.2016

Kulesza E.M. Students with special educational needs in the elementary and secondary/gymnasium/ schools in period 2000-2013 in polish system of education / E.M. Kulesza // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 170-180

W artykule przedstawiono polskie prawo o?wiatowe oraz rodzaje placówek, w których odbywa si? edukacja uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szczegó?owo przeanalizowano dane statystyczne za ostatnie 13 lat dotycz?ce liczebno?ci uczniów z zaburzeniami i niepe?nosprawno?ci? w szko?ach podstawowych i gimnazjalnych. Zwrócono uwag? na pozytywne zmiany w edukacji oraz przyczyny spowolnienia procesu integracji.

S?owa kluczowe: ucze?, specjalne potrzeby edukacyjne, szko?a podstawowa, gimnazjum.

Статистика кількість переглядів497 кількість завантажень0