index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Семенишена Т.О., Максимів Г.І. - Особливості формування особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі

26.11.2016

Semenyshena T.O., Maksymiv H.I. Special features in development of personal preparedness for school learning in visually impaired preschoolers / Semenyshena T.O., Maksymiv H.I.// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 237-246

В статті розглянуто питання формування психологічної готовності до навчання в школі у дітей зі зниженим зором старшого дошкільного віку, зокрема такого її компонента, як особистісна готовність. Представлено теоретичний аналіз поглядів різних дослідників у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі щодо формування особистісної готовності до навчання в школі. Визначено місце особистісної готовності в структурі психологічної готовності серед інших компонентів, зокрема соціальної, інтелектуальної, мовленнєвої та інших видів готовності, та критерії сформованості особистісної готовності у дітей старшого дошкільного віку, такі як: мотиваційний, комунікативний, емоційно-вольовий. Коротко представлено методику констатувального дослідження на визначення рівня сформованості особистісної готовності у старших дошкільників зі зниженим та з нормальним зором. За результатами проведеного констатувального дослідження визначено та описано відмінності у сформованості особистісної готовності до навчання в школі у старших дошкільників з нормальним та зі зниженим зором. На цій основі, сформульовано напрямки корекційної роботи на період навчально-виховного процесу у старшій групі спеціального дошкільного закладу для дітей зі зниженим зором, основні з яких стосуються комунікативного та емоційно-вольового критеріїв, як таких, що сформовані у дітей зі зниженим зором на нижчому рівні, порівняно з нормою. Згідно означених напрямків, запропоновано методичний комплекс для підвищення рівня сформованості особистісної готовності до навчання в школі у старших дошкільників зі зниженим зором, який включає заняття психолога дошкільного закладу, ігри та рекомендації батькам та вихователям. Намічено шляхи подальшого дослідження.

Ключові слова: психологічна готовність до навчання в школі; компоненти готовності до навчання в школі; особистісна готовність до навчання в школі; особистість; діти з порушеннями зору.