index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бугера Ю.Ю. - Характеристика основних показників та критеріїв вивчення уваги у розумово відсталих молодших школярів

24.11.2016

Відомості про автора: Бугера Юлія Юріївна, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам?янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам?янець-Подільський, Україна.

 У статті проаналізовано показники та критерії розвитку властивостей уваги у розумово відсталих молодших школярів. Зокрема, автором розглядаються прояви властивостей уваги у навчальній діяльності, а саме: увага забезпечує організацію всієї психічної діяльності та щонайперше пізнавальної – сприяє цілеспрямованому та організованому відбору інформації, яка поступає, вибірковому і тривалому зосереджені психічної активності на об’єкті чи діяльності, спрямованості та вибірковості пізнавальних процесів, зокрема, увагою визначається точність і деталізація сприймання, вибірковість пам’яті, спрямованість і продуктивність мислення та уяви. Результати теоретичного вивчення показали, що від уваги залежать якість і результативність функціонування всієї пізнавальної сфери, найважливішими її властивостями, сформованість яких позначається на рівні розвитку уваги та на ефективності навчання розумово відсталих учнів, визначені: стійкість, розподіл та переключення. Саме система цих властивостей складає атенційні здібності учнів, які в подальшому ми поклали в основу розробки методики вивчення уваги у молодших школярів. Автором визначаються прояви властивостей уваги у навчальній діяльності як показники до яких віднесено: довільне, цілеспрямоване втримування активності уваги, не відволікання під час виконання навчального завдання; тривала концентрація уваги на завданні, яка забезпечує ясність і чіткість розуміння змісту навчального матеріалу; довільне та швидке переключення уваги при переході від одного виду діяльності до іншого; довільне спрямування уваги на декілька об’єктів (видів діяльності) та швидке включення в роботу при переході від одного виду діяльності до іншого; довільне спрямування і зосередження уваги на декількох об’єктах одночасно; успішне виконання декількох завдань. Відповідно до проявів кожного показника властивостей уваги було визначено зміст та подано характеристику рівнів її сформованості. З урахуванням проявів усіх досліджуваних властивостей (стійкості, розподілу, переключення) визначалися загальні рівні сформованості уваги, а саме: високий, достатній, середній, низький. Зроблено висновок про те, що розуміння суті уваги, її видів, властивостей та їх проявів у навчанні, врахування особливостей психофізичного розвитку дітей сприяє підвищенню результативності навчання.

Ключові слова: молодші школярі, розумово відсталі діти, навчальна діяльність, пізнавальна діяльність, увага, властивості уваги, показники уваги, критерії уваги.

Статистика кількість переглядів1327 кількість завантажень910