index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Товстоган В.С. - Методика оцінки професійно-трудової компетентності в учнів із психофізичними порушеннями

25.11.2016

Відомості про автора: Володимир Товстоган, кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету, Херсон, Україна.

В роботі на основі вивчення освітніх нормативних документів, аналізу наукових джерел дано визначення професійно-трудової компетентності, як мети і кінцевого результату навчання учнів спеціальних шкіл та якісної інтегрованої характеристики розвитку особистості учня на певному віковому етапі. Обгрунтовано складові зазначеної компетентності, визначені критерії та рівні її сформованості. Розкрито значення окремих складових професійно-трудової компетентності стосовно набуття молодою людиною конкурентоздатності, мобільності, впевності в собі на підставі здобутих компетенцій На основі отриманих результатів катамнестичного вивчення, бесід із випускниками спеціальних шкіл підтверджена актуальність упровадження компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів в спеціальну освіту. Вказано на тенденцію до скорочення професійної сталості випускників, як показника ефективності учителів трудового навчання спеціальних шкіл. Узагальнено науково-методичні здобутки, які слугують підгрунтям для діагностики та формування окремих складових професійно-трудової компетентності учнів з обмеженими пізнавальними можливостями. Звернена увага на відсутність уніфікації компетенцій/компетентностей, неоднозначність підходів щодо визначення критеріїв оцінки їх сформованості. Представлено модель професійно-трудової компетентності у вигляді трьох блоків: двох базових, яким відповідає відповідно – інтелект і здібності та особистісні якості і властивості, а третій блок – професійний. Розроблено професійний блок на основі даних професіограм професій столяра, слюсаря, швеї, яким навчають учнів у спеціальних школах. Представлений блок включає такі складові: професійні знання, організаційно-операційні, графічно-технологічні, професіографічні, соціальні, інформаційні, економічні компетентності. Визначені такі критерії оцінки сформованості складових професійно- трудової компетентності: теоретичні професійні знання, досвід використання знань у профільній майстерні, ставлення до процесу, змісту і результату здобутої компетентності, мотиваційна готовність до актуалізації отриманого досвіду та емоційно-вольова саморегуляція. Зроблено акцент на актуальності критеріїв оцінки майбутніх фахівців, відмінних від визначених у освітньому Державному стандарті – активності особистості стосовно здобуття необхідного досвіду, здатності її до саморгуляції, самомотивації.

Ключові слова: модель професійно-трудової компетентності, учні з психофізичними порушеннями, критерії та рівні сформованості компетентності, методика дослідження.

Статистика кількість переглядів800 кількість завантажень384
Ще статті цього автора