index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Роль медико-біологічних дисциплін у підготовці майбутніх спеціальних педагогів у закладі вищої освіти

15.03.2023

Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення дидактичного середовища в інклюзивному навчальному закладі.

Відомості про наявність друкованих статей: Прядко Л.О. Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу. Педагогічні науки:  теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми. Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренко, 2016. С.246-274. Прядко Л.О. Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць. Вип. 7, у 2 т. Кам’янець-Подільський. ПП Медобори-2016. Т.2. С. 144-152. Прядко Л.О. Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць. Вип. 13, у 2 т. Кам’янець-Подільський. ПП Медобори-2006. 2019. Т. 2. С. 210-219. Прядко Л.О. Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць. Вип. 16, у 2-х т. Кам’янець-Подільський. ПП Медобори-2016. 2020. Т. 2. С. 210-219.

У статті обґрунтовано роль медико-біологічних дисциплін у підготовці майбутніх спеціальних педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах загальної, спеціальної освіти та інклюзивно-ресурсних центрах. Під час вивчення медико-біологічних дисциплін (анатомія, фізіологія та патологія людини, основі генетики, невропатологія, психопатологія, клініка інтелектуальних порушень) майбутній фахівець отримує не просто суму професійно-педагогічних знань, але і має змогу оволодіти ключовими компетентностями, без яких фахова діяльність спеціального педагога просто не можлива. В першу чергу, ці компетентності мають бути спрямовані на формування здатності майбутніх фахівців до емпатії та соціорефлексії. Зазначено, що медико-біологічні знання та навички крім формування професійної компетентності щодо роботи з особами, які мають ООП, дозволять освоїти основи саморегуляції для збереження самовладання в ситуаціях з високим емоційним навантаженням та оптимального виходу зі стресових ситуацій, тобто сприятимуть їм власному здоров’язбереженню. Автор зазначає, що знання анатомо-фізіологічних та психічних особливостей дітей з ООП дає можливість студентам у майбутньому у своїй професійній діяльності володіти наступними уміннями: визначати діагностичні та прогностичні показники психофізичного розвитку при нормотиповому розвитку та патології; оцінювати та виділяти індивідуально-особистісні особливості поведінки дітей; виявляти та уточнювати індивідуальні інтелектуальні особливості дітей з метою визначення індивідуальної освітньої траєкторії; визначати корекційнорозвиткові технології роботи з дітьми з ООП; організовувати свою професійну діяльність з урахуванням сучасних методів діагностики,  корекції та реабілітації дітей з ООП; забезпечувати якість їх навчання з використанням сучасних освітніх технологій.

Ключові слова: заклад вищої освіти, спеціальний педагог, професійна компетентність, професійна підготовка.

Статистика кількість переглядів81 кількість завантажень100