index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №12 (2019)

Андреева О.Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста
Андреева О.Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста
Сведения об авторе: Андреева Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры коррекционно–развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Беларусь. У статті представлені результати теоретичного та емпіричного вивч...
Аксаміт Д., Гаврилова Н.С. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі
Аксаміт Д., Гаврилова Н.С. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі
Відомості про авторів: Діана Аксаміт, доктор гуманітарних наук у сфері педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Польща. У сфері наукових інтересів: проблеми реабілітації осіб з глибокою інтелектуальною неповносправністю, ставлення суспільства до осіб з інтелектуальною не...
Бугера Ю.Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти
Бугера Ю.Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти
Відомості про автора: Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування уваги ...
Галецька Ю.В. - Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності
Галецька Ю.В. - Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та ...
Галущенко В.І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Галущенко В.І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Відомості про автора: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу "ПНПУ ім. К.Д.Ушинського", м.Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: формування просодичного компоненту мовлення у дітей з порушеннями мовле...
Гаяш О.В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах
Гаяш О.В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах
Відомості про автора: Гаяш Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородського національного університету», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема організації корекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями,  формування у них навчаль...
Гладун О. Д. - Готовність дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в школі
Гладун О. Д. - Готовність дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в школі
Відомості про автора: Гладун Ольга Дмитрівна – вчитель-дефектолог (тифлопедагог, олігофренопедагог) закладу дошкільної освіти № 106 м. Львова. Напрямок практичної педагогічної роботи: корекція розвитку дітей з порушеннями зору і дітей із затримкою психічного розвитку. У статті розглянуто питання ді...
Даливеля О.В., Мамонько О.В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий
Даливеля О.В., Мамонько О.В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий
Сведения об авторах: Даливеля Ольга Вячеславовна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии инклюзивного образования Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь. Область...
Демиденко С.А., Шепелева А.А., Марченя У.М. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Демиденко С.А., Шепелева А.А., Марченя У.М. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Сведения об авторах: Демиденко С.А., доцент, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры логопедии Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь. Область научных интересов: проблема коррекции речевых нарушений у детей с особенностями психофизич...
Дроздова Н.В., Соловьева О.П. -- К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи
Дроздова Н.В., Соловьева О.П. -- К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи
Сведения об авторах: Дроздова Нина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института инклюзивного образования Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. Научные интересы: проблема формиро...
Івахненко А.А., Пущина І.В. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років
Івахненко А.А., Пущина І.В. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років
Сведения об авторах: Івахненко Анна Аркадіївна кандидат педагогічних наук, доцент. Пущіна Ірина Вікторовна кандидат педагогічних наук, доцент. У статті поданні результати дослідження показників розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років і з’ясовані характерні особливості їх прояву порівняно з ї...
 Калацей І.В - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений
Калацей І.В - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений
Сведения об авторе: Калацей Ирина Викторовна, магистрант кафедры логопедии Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный университет им. Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. В сфере научных интересов проблема дифференциальной диагностики речевых нарушений, организационно-...
Кижло І.В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях
Кижло І.В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях
Сведения об авторе: Кижло Инга Владиславовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры логопедии Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблема корре...
Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю
Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю
Відомості про автора: Колишкін Олександр, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток рухової сфери осіб з обмеженими можливостями засобами адапт...
Ласточкіна О.В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда
Ласточкіна О.В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда
Відомості про автора: Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких порушень мовлення осіб різного віку за допо...
Левицький В.Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання
Левицький В.Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних  методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів пи...
Лісова Л.І. - Особливості розв?язування арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту
Лісова Л.І. - Особливості розв?язування арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У запропонованій статті подано ре...
Лопатинська Н.А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Лопатинська Н.А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтогенетичний під...
Мартинчук О.В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
Мартинчук О.В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей...
Никоненко Н.В. - Особливості організації спеціальної освіти у Cполучених Штатах Америки
Никоненко Н.В. - Особливості організації спеціальної освіти у Cполучених Штатах Америки
Відомості про автора: Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації спеціальної освіти та  системи підготовки вчителів сп...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43


Рецензенти:

 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки
  Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • Є.М. Кулеша доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім.Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН
  України;
 • О. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії);
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (науковий редактор);
 • Є. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 •  А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Рецензійна колегія

 • М. Букун, доктор наук, професор (Молдова);
 • Н. Гаврилова, доктор філософії, доцент (Україна);
 • О. Глоба, доктор наук, професор (Україна);
 • Д. Дікінсон, доктор наук, професор (США);
 • І. Кобель, доктор наук, доцент (Україна);
 • Е-М. Кулеша, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Я. Лащік, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Т. Лісовська, доктор наук, професор (Республіка Беларусь);
 • А. Раку, доктор наук, професор (Молдова);
 • М. Танаш, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • С. Яковлева, доктор наук, професор (Україна).

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол No 11 від 26 листопада 2018 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 12 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – 358 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

DOI 10.32626 / 2413-2578.2018-12.5-19

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр
наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані
особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та
реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в
умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання
та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть
друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).
Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus,
Scholar Google.
Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто
цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки, спеціальної
психології та інклюзивної освіти.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

DOI 10.32626 / 2413-2578.2018-12.5-19

Наказом Міністерства освіти і науки України під No455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30