index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Савінова Н.В. - Змістова та рівнева характеристики готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища

05.03.2019

Відомості про автора: Савінова Наталія, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, Миколаїв, Україна. У колі наукових інтересів: проблема диференційованої логокорекції порушень мовленнєвої діяльності у дітей з тяжкими порушеннями мовлення та проблеми підготовки майбутніх учителів-логопедів.

Відомості про наявність друкованих статей. Н.В. Савінова, М.І. Берегова Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання. Науковий журнал «Молодий вчений». № 2 (17). Частина IV. Херсон, 2015. С. 99-102. Н.В. Савінова  Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  Вип. 9. Ч. 1. Умань, 2014. С. 162-169. Н.В. Савінова Інноватика в логопедії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(36), Issue: 74, 2015 .С.51-55.

У статті автор презентує критеріально-показникову базу для оцінки готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища: критерій гностично-деонтологічної готовності з показниками – сформованість теоретико-ігротехнологічних знань, тобто вміння майбутнього фахівця використовувати набуті знання для створення розвивального активно-ігрового середовища з метою вирішення корекційно-діагностичних, корекційно-розвивальних, корекційно-навчальних, корекційно-виховних задач, креативність ігротехнологічних знань як можливість майбутнього фахівця в умовах розвивального активно-ігрового середовища урізноманітнювати, видозмінювати завдання для дітей з урахуванням особливостей фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку, ігротехнологічна толерантність як сформованість нормативної поведінки, культури спілкування, вихованості, терпимості при взаємодії з дітьми, батьками, колегами.Детально розглядаються показники мотиваційно-емоційногокритерію – наполегливість у здобутті професійно-ігротехнологічних знань щодо роботи в системі розвивального активно-ігрового середовища, цілеспрямованість активної діяльності майбутнього фахівця щодо здобуття необхідних умінь і навичок роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, емоційна стабільність як врівноваженість емоційного стану, вміння релаксувати, угамовувати свої негативні емоції в процесі роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі.

Ключові слова: критерії, показники, активно-ігрове середовище, майбутні вчителі-логопеди, критеріально-показникова база

Статистика кількість переглядів807 кількість завантажень182