index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Таран О.П. , Лісайчук А.С. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

13.07.2019

Відомості про авторів: Таран Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, колекційної та інклюзивної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку та формування самосвідомості, психологічної картини світу та особистості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, психологічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Лісайчук Анна, магістр VI курсу спеціальності «Спеціальна освіта» кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: особливості розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення, методичні та дидактичні аспекти формування емоційної компетентності у старших дошкільників з порушеннями мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Таран О.П. Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслов-Хмельницикий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» - Додаток 1 До Вип. 29, Том IV. К.: Гнозис. 2013. – С.293 – 299.; Таран О.П. Освітологічні засади формування образу світу у дошкільників зі зниженим зором // Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. ІV.. – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – С. 340 – 348.; Таран О.П. Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. – К. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2016. – С.291-296.

В статті піднімається актуальне питання емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Авторами робиться спроба системного дослідження цього психологічного феномену. В статті запропонована модель діагностики, що ґрунтується на теоретичній моделі емоційної компетентності D. Goleman та охоплює дві складові особистісну та соціальну. Констатувальний експеримент, статистично довів, що у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, особистісна та соціальна складові емоційної компетентності сформовані переважно на низькому рівні, тоді як у дітей з нормотиповим розвитком переважно на високому рівні. Тобто, дітям з порушеннями мовлення складно розпізнавати емоції за фотографіями та схематичними зображеннями, також вони мають труднощі у диференціації емоцій за сюжетними малюнками та недостатні прогностичні здібності щодо передбачення дій інших в ситуаціях соціальної взаємодії. Важливим аспектом статті є системний підхід до діагностики даного психологічного феномену, а також використання обраної теоретичної моделі D. Goleman, як бази для подальшого розроблення формувальної методики.

Ключові слова: емоційна компетентність, діти старшого дошкільного віку, загальне недорозвинення мовлення.