index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Харитонова Є.О., Хабарова С.П. - Дифференциация корекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи

07.01.2020

 Сведения об авторе: Харитонова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры коррекционной работы Витебского  государственного  университета  имени  П.М. Машерова,  Витебск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: вопросы формирования связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; пропедевтическая направленность логопедической работы;  формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-дефектологов. 

Сведения о наличии опубликованных статей. 1. Харитонова, Е.А. Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры  у детей с общим недоразвитием речи / Е.А. Харитонова // Комплексное сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья: развитие инновационных моделей: сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун–т; отв. ред. Г.П. Захарова, Т.Н. Семёнова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун–т, 2014. – 150 с. – С. 127–131. 2. Харитонова, Е.А. Формирование рефлексивной культуры будущего педагога-дефектолога / Е.А. Харитонова, С.П. Хабарова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Випуск 4. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори–2006, 2014. – 464 с. – С. 397-403. 3. Харитонова, Е.А.  Формирование профессиональных компетенций у будущих учителейлогопедов на основе практико-ориентированного обучения / Е.А. Харитонова, С.П. Хабарова // Учёные записки факультета специального образования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; науч. ред. С.Е. Гайдукевич, В.А. Шинкаренко, Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2016. – 316 с. – С. 133-140.          4. Харитонова, Е.А. Формирование семиотической готовности к школьному обучению у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Е.А. Харитонова, О.А. Науменко, С.П. Хабарова // Вестник МГИРО. –

Сведения об авторе: Хабарова  Светлана  Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры логопедии Института инклюзивного образования  Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблемы обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи, вопросы реализации дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся с  тяжёлыми нарушениями речи и адаптации  учебного материала для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 2019. – № 2 (38) . – С. 24–28. 

Сведения о наличии опубликованных статей в зарубежных и международных базах данных на данную тематику:           1. Xабарова,  С. П.  До проблеми конструювання підручника читання для учнів з важкими порушеннями мови / С.П. Хабарова // Збірник наукових прац Кам'янець-Подільського національного Університету імені Івана Огієнка  / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака.  –  Вип. ХV. Серія: соціально-педагогічна.  – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – C. 196– 200.          2. Хабарова,  С.П. Комплексы практико-ориентированных заданий как средство формирования профессиональных компетенций учителялогопеда  / С.П. Хабарова  //  Науковий   часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19:  Коррекційна педагогика та психологія. Зб. наукових праць. – Киев: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 23. –  С. 255–257.             3. Хабарова, С.П. Педагогические  условия  инклюзивного  образования обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи  / С.П. Хабарова  // Инклюзивные процессы в   образовании: материалы Междунар. конф., Минск, 27–28 окт.  2016 г. / Министерство образования РБ. – Минск : БГПУ, 2016. –  С. 350–352. 

Мета цього дослідження - виявити особливості диференційованого підходу до формування навчальних навичок молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. У процесі дослідження були використані такі методи, як: теоретичний (аналіз та узагальнення психологічної, педагогічної та методичної літератури на тему дослідження; аналіз теоретичних розробок у галузі проектування підручників для школярів, експертиза підручників у Республіка Білорусь для учнів з тяжкими порушеннями мовлення); соціолого-педагогічні (дослідження шкільної документації, огляд матеріалів, поданих у мовленнєвих картках для молодших школярів із тяжкими мовленнєвими порушеннями); спостереження за учнями з тяжкими порушеннями мовлення на уроках; бесіди з вчителями та батьками; аналіз характеру навчальних труднощів дітей з тяжкими порушеннями мовлення на різних уроках. У статті проаналізовано питання диференційованого підходу до навчання учнів, розглядаються проблеми адаптації навчального матеріалу для учнів із тяжкими порушеннями мовлення, описуються рівні диференціації навчальної діяльності, методи та способи корекційно-розвивальної роботи. Матеріали таких наукових досліджень можуть бути використані в навчальному процесі закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, класах інтегрованої освіти та виховання, в роботі факультетів спеціальної освіти вищих навчальних закладів, факультетів перепідготовки викладачів спеціальної освіти , в процесі підготовки, підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів систем спеціального формування.       

   Ключові слова: навчання, особливі освітні потреби, диференційований підхід.