index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Каплієнко А.І. - Теоретичні засади моделі формування готовності майбутніх учителів-логопедів до рободи в умовах інклюзії

07.01.2020

Відомості про автора: Каплієнко Анастасія Іванівна, аспірант ІV курсу кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського,  м. Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами, формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах інклюзії, інклюзивна освіта в позашкіллі. 

Відомості про наявність друкованих статей: Каплієнко А.І. Феноменологія професійної готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2017. Випуск 36. С. 104-106. Каплієнко А.І. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів в умовах інклюзії. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2017. Вип. 13. С. 113-118. Каплієнко А.І. Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в позашкільних закладах. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. № 2. С. 65-75. Каплієнко А.І. Обізнаність студентів у своєрідності діяльності учителів-логопедів в умовах інклюзії як передумова їхньої професійної компетентності. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 15. С. 96-100.

У статті розроблено концептуальні положення формування професійної готовності логопеда до роботи з дітьми з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання. Представлені теоретичні основи моделі формування готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзії. Кожен з блоків моделі детально розглядається: цільовий, організаційний, змістово-оперативний, оціночний. Визначено цілі, наукові підходи, принципи, компоненти, форми та умови реалізації розробленої моделі. Формування готовності майбутнього логопеда до роботи в умовах інклюзії розглядається як складний інтегративний педагогічний процес, заснований на методології формування професійних знань, умінь, навичок та особистісних особливостей майбутнього логопеда, сформованих з урахуванням особливостей педагогічної діяльності в освітньому середовищі. Практичне значення дослідження полягає в удосконаленні методичного інструментарію для підготовки логопедів у Новій українській школі. Запропоновано структуру готовності майбутнього вчителя-логопеда до роботи в умовах інклюзії. Визначено складові, критерії, показники цього системного явища. Описано мотиваційно-особистісний, пізнавальний, діяльніснотворчий, рефлексивний компоненти готовності майбутніх учителівлогопедів. Перспектива подальших досліджень пов’язана з практичною перевіркою ефективності моделі.

Ключові слова: модель, моделювання, готовність, учитель-логопед, інклюзія, професійна підготовка, професійна діяльність, інклюзивне освітнє середовище.