index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Савіцька Г.І. - Врахування особливостей формування моральноетичних норм поведінки в учнів з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі інклюзивного закладу

31.10.2020

Відомості про автора: Савіцька Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м.Хмельницький, Україна. У колі інтересів: проблема формування в дітей з особливими інтелектуальними потребами морально-етичних норм поведінки та підготовка педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти до роботи в інклюзивних закладах.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Савіцька Г.І. Підготовка студентів до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. А.Й. Сиротенко. Хмельницький: ХГПА, 2008. Вип.3. С.171-175. 2. Савіцька Г.І. Особливості формування моральноетичних норм поведінки в розумово відсталих учнів в процесі соціальнопобутового орієнтування. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. університету ім. Івана Огієнко. Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2010. Вип.14. С.212-217. 3. Савіцька Г.І Погляд на підготовку майбутнього педагога до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Наукові записки: зб. наук. праць. Серія: пед. і психол. Випуск №36. Вінниця: ВДПУ, 2012. С. 324-328.

Стаття присвячена висвітленню особливостей формування морально-етичних норм поведінки дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти та готовності педагогів до її здійснення. В статті також вказується на своєрідність формування в дітей даної категорії психічних процесів, що визначають їхні дії, вчинки, поведінку в цілому. Вивчення психологопедагогічної літератури та власні спостереження показали, що формування морально-етичних норм поведінки найефективніше відбувається в процесі поетапної, систематично організованої індивідуальної, групової практичної діяльності з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей розвитку.
Характеризуючи труднощі, які виникають у дітей з інтелектуальними порушеннями, ми хочемо акцентувати увагу педагогів
інклюзивних закладів на тому, що ці діти вимагають особливого підходу в формуванні стійких морально-етичних норм поведінки. Знання цих особливостей, дозволить педагогам підібрати оптимальні методи освітнього процесу, які сформують в розумово відсталих дітей навички позитивної поведінки, яка допоможе їм краще інтегруватись в дитячий колектив, тай в суспільні відносини в цілому.

Ключові слова: дитина інтелектуальними порушеннями, моральноетичні норми поведінки, особливості розвитку, інклюзивна освіта.