index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Пахомова Н.Г., Губарь О.Г. - Особливості надання корекційнорозвиткових послуг підліткам з дизартрією в умовах логопедичного кабінету

21.10.2020

Відомості про авторів: Пахомова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка, Полтава, Україна. У колі наукових інтересів: мовленнєва підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі та інтегративна медико-психолого-педагогічна підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзії. 

Губарь Ольга Григорівна, старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка, Полтава, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень фонетичної сторони мовлення у підлітків та особливостей формування мовленнєвої компетентності підлітків з порушеннями мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Губарь О.Г. Логопедична робота з автоматизації вимови звуків у підлітків в умовах поліклініки. // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Полтава, 2009. Вип. 2. С.8-12. 2. Губарь О.Г. Логопедична допомога підліткам з вадами мовлення в закладах МОЗ України. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. Педагогічні науки: зб.наук. праць. Частина ІІ. / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2011. № 14 (225). С. 114-120. 3. Губарь О.Г. Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів. //Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 37. С.40-45. 4. Пахомова Н.Г. Пахомова В.А. Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційної роботи // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 30. С.285-291. 5. Пахомова Н.Г. Використання інноваційних технологій в корекційній роботі з дітьми із особливими освітніми потребами // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VІІ Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції (15 лютого 2018 року м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. С.152-156. 6. Пахомова Н.Г. Особливості формування фонетичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією // Хрестоматія з логопедії / за ред. М.К. Шеремет. К.: Видавництво «Книгаплюс», 2019. С. 158-164.

Схарактеризовано сучасний погляд на поняття «освітні послуги» та «корекційно-розвиткові послуги» з точки зору провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регламентують надання логопедичних, корекційно-розвиткових послуг підліткам з порушеннями мовлення в умовах інтегрованого навчання та виховання, висвітлено їх зміст. Визначено основну мету та напрямки сучасної системи надання логопедичних послуг підліткам із порушеннями мовлення в умовах логопедичних кабінетів закладів освіти та охорони здоров’я, які включають у себе: діагностичний, корекційно-розвивальний, консультативний та інформаційно-просвітницький. Відповідно до переорієнтування освітньої системи на комплексний підхід, перед кожним з них постають вимоги забезпечення розвитку необхідних компетенцій для впевненого і успішного досягнення цілей даною категорією дітей в реальних життєвих умовах. Автори вказують, що реалізація компетентнісного підходу реалізується у ході корекційно-розвиткової роботи з розвитку мовлення у підлітків та базується на низці принципів, зокрема: комунікативно-когнітивному, особистісної спрямованості та рефлексії. Установлено основні завдання кожного з напрямків, розкрито їх зміст у забезпеченні кваліфікованої логопедичної допомоги підліткам в умовах логопедичних кабінетів. Визначено основні етапи надання корекційнологопедичної допомоги підліткам в логопедичних кабінетах різних типів закладів, здійснено порівняльний аналіз змісту кожного з них.

Ключові слова: фонетичні порушення, корекційно-розвиткові послуги, логопедичні кабінети, дизартрія, підлітки з порушеннями мовлення.

Статистика кількість переглядів992 кількість завантажень801