index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаяш О.В. - Особливості планування і проведення корекційнорозвиткових занять в умовах інклюзивно-ресурсного центру

23.06.2021

Відомості про автора: Гаяш Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивного навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; проблема організації корекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, формування у них навчально-практичної діяльності.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Гаяш О.В. (2014). Особливості організації корекційної роботи з дитиною з порушенням інтелекту в інклюзивному класі. Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру: матеріали ІІІ-ї Міжнародної наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2014 р., м.Луганськ): / за заг. ред. Т.В. Махукової. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 32-35. 2. Гаяш О.В., Кляп М.І. (2019). Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Актуальні питання корекційної
освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць
: / за ред. О. Гаврилова, В.Синьова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006. Вип. 13. 37-47.

У статті розкрито особливості проведення корекційно-розвиткових занять в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Висвітлено зміст корекційно-розвиткових занять, спрямований на вирішення специфічних завдань, основні напрями корекційно-розвиткової роботи. Автором наведено орієнтовну структуру корекційно-розвиткового заняття. У статті зазначено, що для реалізації корекційних цілей на занятті з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку слід використовувати спеціальні засоби корекції з урахуванням конкретної категорії порушення та особливостей дитини. Розглянуто педагогічні умови, дотриманням яких забезпечується успішність проведення корекційно-розвиткових занять.

Ключові слова: корекційно-розвиткові заняття, інклюзивно ресурсний центр, діти з особливими освітніми потребами.


Статистика кількість переглядів498 кількість завантажень574