index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Коваленко В.Є. - Особливості мотиваційно-ціннісного компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

29.01.2022

Відомості про автора: Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблема соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в закладах позашкільної освіти; психолого-педагогічне забезпечення інклюзивного навчання учнів з інтелектуальними порушеннями.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: 1. Kovalenko V.Ye. (2017) Programme of Correction of Emotional Development Disorders in Mentally Retarded Primary School Students
Taking One-On-One Training. Наука і освіта: наук.-практ. журн.: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Вип. 7. 11-15.
2. Kovalenko V., Bystrova Y., &  Sinopalnikova N. (2021). Features of understanding and emotional attitude toward the moral and social norms of pupils with intellectual disabilities. Laplage Em Revista, 7(3A), p. 575-588. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1460p.575-588

У статті розглядається проблема соціалізованості, як результату соціалізації дітей на стадії адаптації у молодшому шкільному віці в умовах нормотипового розвитку та розумового дизонтогенезу. Акцентовано на значущості вивчення особливостей мотиваційно-ціннісного компонента соціалізованості як детермінанти виникнення соціально-нормативної поведінки.
Охарактеризовано мотиваційно-ціннісний компонент соціалізованості, який відображає вияви мотиваційно-потребової сфери особистості, особливості ставлення школяра до соціальних та моральних норм, що виражається в наступних показниках: бажанні наслідувати соціальні та моральні норми, змісті мотивів особистості, спрямованості особистості, її ціннісних орієнтаціях. Метою статті є виявлення особливостей мотиваційно-ціннісного компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями у порівняльному аспекті. Встановлено, що молодшим школярам з інтелектуальними порушеннями властиві цінності на які вони спираються в побуті та навчальній діяльності (акуратність, працьовитість, терплячість), їм не притаманні цінності високого порядку (духовні, естетичні, етичні тощо). Ця особливість цінностей таких дітей обумовлена специфікою розвитку їх абстрактно-логічного мислення. Некритичність і сугестивність, властиві цим школярам, сприяють фіксації соціально-бажаних цінностей і становленню мотивів, що транслюються вихователями та вчителями, проте ці цінності не набули характеру особистісного смислу.

Ключові слова: соціалізація, соціалізованість, молодші школярі з інтелектуальними порушеннями, ціннісні орієнтації, цінності, мотивація.


Статистика кількість переглядів315 кількість завантажень148
Ще статті цього автора