index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - Теоретичні засади вивчення механізму піднебінно-глоткової дисфункції

17.07.2022

Відомості автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та інклюзивної
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: технології логодіагностичної та
логокорекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, впровадження нейрологопедичної допомоги дітям із тяжкими та ускладненими порушеннями мовленнєвого розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Лопатинська Н.А. Нейростимуляційні технології у логопедичній практиці з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 3(24). March 2020. Warsaw, Poland, 2020. С. 3-11. 2. Лопатинська Н.А. Проблема діагностики і корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із мовленнєвим дизонтоґенезом: вітчизняний досвід. Науковий часопис «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка». Випуск 6 (162). Чернігів, 2020. С. 80‒84. 3. Лопатинська Н.А. Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні  науки): збірник наукових праць. 2020. Вип.15. С.130-144.

Ретроспективний аналіз останніх досліджень і публікацій демонструє підвищення наукової активності у вивченні механізму піднебінно-глоткового (велоглоткового) змикання. У статті здійснено спробу систематизувати відомості про напрями наукових досліджень механізму піднебінно-глоткового змикання та піднебінно-глоткової дисфункції: анатомо-фізіологічний, етіопатологічний, відновлювальний. З’ясовано сутність поняття «піднебінно-глоткова дисфункція». Визначено, що детермінантами появи дисфункції піднебінно-глоткового змикання є анатомічні, функціональні, соціальні та симптомологічні фактори. У статті представлено алгоритм проведення комплексного оцінювання стану піднебінно-глоткової дисфункції, визначено критерії та показники сформованості піднебінно-глоткового змикання. Аналіз наукових джерел, що репрезентують дослідження проблеми корекції піднебінноглоткової дисфункції в медико-педагогічній теорії та практиці, дають підстави для виокремлення шляхів її комплексного відновлення: хірургічне лікування; протезування; логокорекційна діяльність. У статті здійснено спробу акумулювати досягнення вітчизняних науковців у систему логокорекційної роботи з відновлення піднебінноглоткового змикання та активізації м’якого піднебіння. Вивчення і розуміння мультидисциплінарних знань теорії і практики подолання піднебінно-глоткової дисфункції у дітей із вродженими незрощенням и губи та піднебіння дозволить на практиці забезпечити надання якісних логопедичних послуг.

Ключові слова: піднебінно-глоткове змикання, велоглоткове змикання, піднебінно-глоткова недостатність, піднебінно-глоткова
дисфункція, велоглоткова компетенція.

Статистика кількість переглядів159 кількість завантажень99