index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Aksamit D. - Wybrane determinanty kszta?towania to?samo?ci psychospo?ecznej os?b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?

21.02.2017

Aksamit D. Some determinants of psychosocial interpretation identity of persons with intellectual disabilities / D. Aksamit // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 5-16

В статті автор звертає увагу на детермінанти формування особистості дітей, які мають певні відхилення в інтелектуальному розвитку. При цьому підкреслюється, що особистість формується під впливом різних факторів, серед яких найбільш значущими є простір і соціальна реальність, починаючи з народження. В статті широко представлені дослідження багатьох вчених- психологів, предметом уваги яких було дослідження розумово відсталих дітей з метою становлення їх як особистостей. При цьому звертається увага на роль сім‘ї у вирішенні даної проблеми. Підкреслюється значення впливу освіти на процес формування дітей з обмеженими фізичними і розумовими здібностями, як повносправних громадян суспільства. Автор статті підкреслює, що, незважаючи на існуючі стереотипи та упередження, люди з відхиленнями в інтелектуальному розвитку намагаються брати участь в різних соціальних ситуаціях, формуючи протягом багатьох років своє "я". Тому процес становлення їх як особистості у світі повному змін та загроз, є областю наукової діяльності, яка відкриває багато нового в людині, допомагає їй сприймати себе в перспективі не тільки в якості індивідуального "я", але і в якості соціального "ми".

Ключові слова: людина, особистість, інвалідність, соціальна група, стереотипи, дослідження, розвиток, суспільство.

Статистика кількість переглядів746 кількість завантажень289