index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Смеречак Л.І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП в умовах реабілітаційного центру

22.02.2017

Smerechak L. Preparing of future social pedagogues to the correctional and rehabilitation work with children with cerebral paralysis at centers of sociopsychological rehabilitation / L. Smerechak // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 303-312

Стаття присвячена розглядові специфіки корекційно-реабілітаційної роботи соціальних педагогів з дітьми з ДЦП у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Доведено, що соціальний педагог повинен сприяти інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у суспільство, навчити їх адаптуватися до мінливого соціального середовища, а відтак – володіти як професійними, так і специфічними знаннями й уміннями щодо організації корекційно- реабілітаційної роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку. З‘ясовано, що підготовка майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП є складовою їхнього професійного становлення. При цьому визначальними у цьому процесі є уміння викладача ВНЗ налагоджувати і коригувати взаємозв‘язок розвитку професійно значущих якостей студентів і різних видів його діяльності в умовах вищої школи, що в кінцевому результаті позитивно впливає на формування готовності до роботи (а зокрема – корекційно- реабілітаційної) з дітьми з особливими освітніми потребами. Автором здійснено аналіз проблем формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з означеною категорією дітей з точки зору сучасних зарубіжних і вітчизняних підходів та обґрунтовано основні напрямки їх використання при дослідженні особливостей готовності спеціалістів до професійної діяльності у галузі корекційної освіти. Уточнено зміст, критерії (когнітивний, емоційно-мотиваційний, діяльнісний) та показники готовності майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП. Визначено педагогічні умови формування готовності студентів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП в умовах центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Ключові слова: соціальний педагог, корекційна робота, соціальна реабілітація, центр соціально-психологічної реабілітації, діти з ДЦП.