index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №6 (2015)

Саранча І.Г., Толпаєва О.О. - Розвиток фізичної та емоційної сфери дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями розвитку засобами арт-терапії у поєднанні з реабілітаційної системою «Нірвана»
Саранча І.Г., Толпаєва О.О. - Розвиток фізичної та емоційної сфери дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями розвитку засобами арт-терапії у поєднанні з реабілітаційної системою «Нірвана»
Sarancha I.G., Тоlpajeva О.О. Development of physical and emotional sphere of preschool children with mental and physical disabilities by means of art therapy in combination with rehabilitation system "Nirvana"/ I.G. Sarancha, О.О. Тоlpajeva// Actual problems of the correctional education : Ministry...
Семенишена Т.О., Максимів Г.І. - Особливості формування особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі
Семенишена Т.О., Максимів Г.І. - Особливості формування особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі
Semenyshena T.O., Maksymiv H.I. Special features in development of personal preparedness for school learning in visually impaired preschoolers / Semenyshena T.O., Maksymiv H.I.// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahom...
Семко І.В. - Особливості розвитку в дітей зі стійкими інтелектуальними вадами художнього сприймання
Семко І.В. - Особливості розвитку в дітей зі стійкими інтелектуальними вадами художнього сприймання
Semko I.V. Specialties of the artistic perception development in children with constant cognitive disorders. I.V. Semko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko Nationa...
Сербалюк Ю.В. - Державна, громадська та приватна діяльність зі створення навчальних закладів для глухонімих (ХІХ – початок ХХ ст.)
Сербалюк Ю.В. - Державна, громадська та приватна діяльність зі створення навчальних закладів для глухонімих (ХІХ – початок ХХ ст.)
Serbalyuk Y.V. State public and private activities of founding the institutes for the deaf-and-dumb children (XIX - XX centuries)/ Y.V. Serbalyuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Pod...
Сімко А.В. - Перевірка ефективності експериментальної методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку
Сімко А.В. - Перевірка ефективності експериментальної методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку
Simko A.B. Test the effectiveness of experimental methods of correction psychomotor retarded children of preschool age / A.B. Simko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohy...
Супрун Г.В. - До питання вивчення соціально-психологічної адаптації дітей молодшого дошкільного віку з аутизмом
Супрун Г.В. - До питання вивчення соціально-психологічної адаптації дітей молодшого дошкільного віку з аутизмом
Suprun G. V. Social and psychological adaptation of preschool children with autism / G. V. Suprun // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited ...
Суховієнко Н.А. - Проблема формування узагальнень у дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях
Суховієнко Н.А. - Проблема формування узагальнень у дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях
Sukhoviyenko N.A. The problem of the formation generalization preschool children in psychological and educational research / N.A. Sukhoviyenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podils...
Тарасова В.В. - Особливості готовності до навчання грамоті розумово відсталих дітей
Тарасова В.В. - Особливості готовності до навчання грамоті розумово відсталих дітей
Tarasova V.V. Features of readiness to educating to deed mentally backward children / V.V. Tarasova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edite...
Хайдарова О.С. - Про підхід до проблеми розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю
Хайдарова О.С. - Про підхід до проблеми розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю
Khaidarova O.S. On the approach to the problem of the development of children with moderate mental retardation / O.S. Khaidarova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko...
Хоменко С.О., Хмелєвська І.В. - Організація психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку: сучасні форми
Хоменко С.О., Хмелєвська І.В. - Організація психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку: сучасні форми
Khomenko S.O., Khmelevskaya I.V. Organization of psychological and pedagogical assistance to early age children with disorders of mental and physical development: up-to-day forms / Khomenko S.O., Khmelevskaya I.V.// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of...
Чобанян А.В. - Застосування інформаційно-освітніх ресурсів як засобу розвитку педагогічної компетентності батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку
Чобанян А.В. - Застосування інформаційно-освітніх ресурсів як засобу розвитку педагогічної компетентності батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку
Chobanyan A.V. Creation of informational-educational resources as a way of developing of pedagogical competence of parents of children with special intellectual impairments / A.V. Chobanyan // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Peda...
Швалюк Т.М. - Формування вміння виконувати складні синтаксичні трансформації речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Швалюк Т.М. - Формування вміння виконувати складні синтаксичні трансформації речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Shvaluk Т.М. Forming the ability to perform the complex syntactical transformation of sentences of preschool age children with heavy speech infringements / Т.М. Shvaluk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Un...
Шевчук В. - До питання професійного іміджу вчителя-дефектолога
Шевчук В. - До питання професійного іміджу вчителя-дефектолога
Shevchuk V. On the issue of professional image of a teacherdefectologist / V. Shevchuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Syn...
Шишменцев І.М. - Аналіз роботи з виховання культури людських взаємин у процесі ознайомлення з творами української літератури в практиці допоміжної школи
Шишменцев І.М. - Аналіз роботи з виховання культури людських взаємин у процесі ознайомлення з творами української літератури в практиці допоміжної школи
Shishmentsev I. M. Analysis of work on cultivating human intercommunication in the process of acquaintance with the works of the ukrainian literature in the practical work of the auxiliary school / I. M. Shishmentsev // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Scienc...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх доктор габілітований гуманітарних наук Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 9 від 24 вересня 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.1. - 328 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.2. - 330 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015