index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дмітрієва О.І. - Використання практичних видів діяльності у процесі формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху

11.07.2019

Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слуху, психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху у спеціальних та інклюзивних закладах, використання жестової мови у процесі навчання, виховання та розвитку дітей з порушеннями слуху.

Відомості про наявність друкованих матеріалів: Дмітрієва О.І. Вивчення практики організації процесу формування правосвідомості учнів старших класів спецшколи-інтернату для дітей з порушеннями слуху // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка/За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Серія: соціально-педагогічна: Випуск Х. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 368-371.; Дмітрієва О.І. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в умовах інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта: теорія і практика : навчально-методичний посібник / [за заг. ред. С.П.Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012 – С.53-63.; Дмитриева О. И. Оптимизация процесса формирования правосознания старшеклассников во внеклассной деятельности специальной школы для слабослышащих детей / О. И. Дмитриева // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012». – Volume 20. Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka I studia. – 112 str. – С. 21–28.

У статті розглядається проблема використання практичних видів діяльності у виховному процесі закладів середньої освіти для дітей з порушеннями слуху з метою забезпечення ефективності процесу формування правосвідомості учнів старших класів. Метою статті є представлення розроблених та апробованих практичних видів діяльності педагогів та учнів старших класів з порушеннями слуху, спрямованих на формування правосвідомості цієї категорії школярів. Аналіз літературних джерел та практика роботи свідчать, що формування правосвідомості учнів з порушеннями слуху є важливою умовою їх подальшої успішної інтеграції у соціум. Визначено, що ефективними видами правовиховної роботи, спрямованими на формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху, є практичні види діяльності, що сприяють формуванню правових знань учнів, розвитку навичок взаємодії, вміння знаходити спільні рішення для досягнення спільної мети, відстоювати власну точку зору, обирати правильний варіант поведінки. Аналіз розробленого та апробованого педагогічного забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху в позаурочний час дозволив зробити висновок про можливість та ефективність використання практичних видів діяльності для формування правосвідомості учнів з порушеннями слуху. Зокрема, «Обговорення в групі» сприяє розвитку уміння формулювати та аргументовано висловлювати свої думки, уважно слухати інших, ставитися з повагою до думок та висловлювань усіх учасників обговорення; сприяє розвитку уміння лаконічно висловлювати свою думку; «Дискусія» формує вміння визначати свої правові погляди порівняно з поглядами інших, формує правові переконання та правові якості толерантність, коректність, повагу до точки зору іншої людини, мирне вирішення конфліктів; «Робота в парах» спрямована на формування навички співробітництва, уміння активно слухати та висловлюватися, організовувати роботу класу; «Прес» формує уміння формулювати та висловлювати власну думку з дискусійного питання аргументовано, чітко та лаконічно; «Аналіз правової ситуації» спрямований на формування уміння чітко визначати складові правової ситуації, обґрунтовувати способи розв’язання проблем; «Коло ідей» дозволяє обговорювати питання у групі, складати списки ідей; «Розігрування правової ситуації по ролях» вчить чітко дотримуватися своєї ролі, дослухатися до партнерів та вчителя, ставитися до ролі як до реальної життєвої ситуації, аналізувати зіграну роль. Використання різних видів ігор спрямоване на формування уміння демонструвати своє ставлення до певної правової проблеми, виконувати правила гри, вести діалог з учасниками гри, виявляти творчу активність, уміння запобігати порушенню правил гри та отримання ціннісноправового досвіду використання правових норм. Отже, використання у виховному процесі закладу середньої освіти для дітей з порушеннями слуху активних та практичних видів діяльності має важливе значення для формування правосвідомості цієї категорії учнів з особливими освітніми потребами. Перспективними напрямками дослідження є розробка та впровадження системи виховних занять; методичних рекомендацій для педагогів щодо формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху.

Ключові слова: правосвідомість, старшокласники з порушеннями слуху, виховна робота, практичні види діяльності.

Статистика кількість переглядів728 кількість завантажень408
Ще статті цього автора