index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №2 (2011)

Науменко О.А., Бегина Н.Н. - Використання комп’ютерних вправ під час корекційно-педагогічної роботи з формування звуко-складової структури слова в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
Науменко О.А., Бегина Н.Н. - Використання комп’ютерних вправ під час корекційно-педагогічної роботи з формування звуко-складової структури слова в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
В статті описані виявлені у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення особливості звуко-складової структури слова, її якісна неповторність. Визначені напрямки і зміст корекційно-педагогічної роботи з формування звуко-складової структури слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення...
Новак О.М. - Психологічні аспекти писемного мовлення
Новак О.М. - Психологічні аспекти писемного мовлення
У статті представлено характеристику навички письма як виду діяльності, що має власну психологічну і сенсомоторну базу. Ключові слова: письмо, дисграфія, функціональна система письма, графо-моторні навички....
Пелюх Ю.С., Посвістак О.М. - Основні напрямки і методи корекційної роботи з усунення мовленнєвих порушень у дітей, які потребують корекції розумового розвитку: практичний аспект
Пелюх Ю.С., Посвістак О.М. - Основні напрямки і методи корекційної роботи з усунення мовленнєвих порушень у дітей, які потребують корекції розумового розвитку: практичний аспект
У статті розглядаються основні напрямки корекційної роботи з усунення порушень мовлення у розумово відсталих дітей, сутність та зміст ефективної корекційної діяльності у практиці логопедичної роботи. Ключові слова: мовленнєві порушення, розумово відсталі діти, корекційна робота, артикуляція, логопе...
Ружицька Л.І. - Характеристика труднощів у процесі розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Ружицька Л.І. - Характеристика труднощів у процесі розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
На сучасному етапі розвитку корекційної освіти визначено, що труднощі засвоєння арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення обумовленні недорозвитком у них базових психічних процесів пізнавальної діяльності. А тому, помилки в процесі розв’язування арифметичних задач у...
Сильченко В.В. - Мовленнєвий та комунікативний розвиток дитини з інтелектуальними вадами
Сильченко В.В. - Мовленнєвий та комунікативний розвиток дитини з інтелектуальними вадами
Робота присвячена актуальній проблемі формування комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку в дитячих закладах у процесі їх підготовки до переходу в школу. Ключові слова: комунікативна готовність, спілкування, розумово відсталі діти, старший дошкільний вік....
Смоліна О.С. - Медико-біологічні та соціально-педагогічні аспекти затримки психічного розвитку
Смоліна О.С. - Медико-біологічні та соціально-педагогічні аспекти затримки психічного розвитку
У статті висвітлюються медико-біологічні та соціально-педагогічні аспекти затримки психічного розвитку. Ключові слова: затримка психічного розвитку, діти, медико-білогічні аспекти, соціально-педагогічні аспекти....
Співак В.І., Сербалюк Ю.В. - Особливості особистісно-рольової реабілітації дітей та підлітків
Співак В.І., Сербалюк Ю.В. - Особливості особистісно-рольової реабілітації дітей та підлітків
У статті розглядаються теоретичні, методичні і практичні (організаційні) особливості здійснення особистісно-рольової реабілітації дітей та підлітків. Ключові слова: реабілітація, діти, підлітки, особистісно-рольовий підхід....
Сухоніна Н.С. - До проблеми розвитку чуттєвого сприймання під час навчальної діяльності молодших школярів зі зниженим зором
Сухоніна Н.С. - До проблеми розвитку чуттєвого сприймання під час навчальної діяльності молодших школярів зі зниженим зором
У статті висвітлюються напрямки формування чуттєвого сприймання як одного із засобів компенсації вад зору. Ключові слова: чуттєве сприймання, пізнавальна діяльність, компенсація....
Татьянчикова І.В. - Соціалізація дітей з порушеннями психофізичного розвитку
Татьянчикова І.В. - Соціалізація дітей з порушеннями психофізичного розвитку
Стаття присвячена проблемі соціалізації учнів з порушеннями психофізичного розвитку, визначені її основні напрямки, теоретично обгрунтовано сутність процесу соціалізації з огляду на її місце в системі загальної і спеціальної освіти з урахуванням нових вимог в сучасному суспільстві. Ключові слова: о...
Ткач О.М. - Базові категорії та властивості семантичного поля
Ткач О.М. - Базові категорії та властивості семантичного поля
У статті висвітлено погляди науковців на базові категорії та властивості семантичних полів, взаємовідносини слів у межах одного семантичного поля та особливості взаємопроникнення та взаємодії слів, що відносяться до різних семантичних полів. Ключові слова: семантичне поле, сема, асоціативні зв&rsqu...
Товстоган В.С. - Оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів на уроках трудового навчання в допоміжній школі
Товстоган В.С. - Оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів на уроках трудового навчання в допоміжній школі
У статті висвітлюються критерії сформованості та форми дослідження основних груп компетентностей учнів на уроках трудового навчання в допоміжній школі. Ключові слова: компетентність, техніко-технологічні знання, розумово відсталі учні....
Тубичко Ю.О. - Комплексна корекція порушень мовленнєвого розвитку в дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії
Тубичко Ю.О. - Комплексна корекція порушень мовленнєвого розвитку в дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії
У статті розглянуто стан мовленнєвих функцій у старших дошкільників зі стертою формою дизартрії. Запропоновано комплекс корекційної логопедичної роботи, який направлено на подолання порушень мовленнєвих та не мовленнєвих психічних функцій. Представлено результати експериментального дослідження, щодо...
Яковлева С.Д. - Вплив розвивального навчання на когнітивну сферу дітей із сенсорною слуховою вадою
Яковлева С.Д. - Вплив розвивального навчання на когнітивну сферу дітей із сенсорною слуховою вадою
В статті представлено стан когнітивної сфери молодших школярів з вадами слуху під впливом розвивального навчання згідно до психофізіологічних властивостей їх нервової системи. Ключові слова: вади слуху, когнітивна сфера, молодші школярі, розвивальне навчання....

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.В. Савчин - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • А.І. Шинкарюк - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • О.М. Ляшенко - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дефектології Кримського інженерно-педагогічного університету.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №7 від 30 червня 2011 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. ІI. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. – 288 с.

У другому випуску збірника наукових праць „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)? подані наукові праці стосовно питань теорії та практики організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Адресується науковцям, практикам, студентам, які навчаються за спеціальністю „Корекційна освіта?, батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, всім, кому не байдужа доля таких осіб.

ISBN 978-966-1638-524

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2011

© ПП „Медобори-2006?, 2011