index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №8 (2016)

Осадча Т.М. - Перцептивна оцінка голосу у дітей дошкільного віку з органічною патологією гортані
Осадча Т.М. - Перцептивна оцінка голосу у дітей дошкільного віку з органічною патологією гортані
Відомості про автора: Осадча Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної психології та медицини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. В статті наголошується, що порушення голосу у дітей є нагальною проблемо...
Притиковська С.Д. - Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення
Притиковська С.Д. - Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення
Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна.  Статтю присвячено дослідженню можливостей використання в...
Романенко О.В. - Діагностика готовності майбутнього спеціального психолога до професійної діяльності на етапі навчання у вищому навчальному закладі
Романенко О.В. - Діагностика готовності майбутнього спеціального психолога до професійної діяльності на етапі навчання у вищому навчальному закладі
Відомості про автора: Романенко Оксана Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки факультету №2 Національної академії внутрішніх справ, Київ, Україна. Стаття присвячена визначенню діагностичних напрямів готовності майбутнього спеціального психолога до...
Руденко Л.М., Гавриленко Ю.В., Осадча Т.М. - Сучасні підходи до психокорекції емоційних порушень у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт
Руденко Л.М., Гавриленко Ю.В., Осадча Т.М. - Сучасні підходи до психокорекції емоційних порушень у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт
Відомості про авторів: Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, НПУ ім. М.П. Драгоманова, факультет корекційної педагогіки та психології, кафедра спеціальної психології та медицини.  Гавриленко Юрій Володимирович, кандидат медичних наук, кафедра дитячої оториноларинг...
Савінова Н.В. - Логодіагностика готовності дітей із тяжкими порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих операцій
Савінова Н.В. - Логодіагностика готовності дітей із тяжкими порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих операцій
Відомості автора: Савінова Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, Миколаїв, Україна. У статті автор презентує критеріально-показникову базу для оцінки словотворчих умінь і на...
Сімко А.В. - Психолого-педагогічні особливості організації рухової активності дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями в сім’ї
Сімко А.В. - Психолого-педагогічні особливості організації рухової активності дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями в сім’ї
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті  здійснено аналіз психолого-педагог...
Снісаренко О.І. - Зміст корекційно-розвивального впливу на дітей із затримкою психічного розвитку в умовах освітньої інтеграції
Снісаренко О.І. - Зміст корекційно-розвивального впливу на дітей із затримкою психічного розвитку в умовах освітньої інтеграції
Відомості про автора: Олена Ігорівна Снісаренко, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна освіта. Стаття присвячена проблемі інтеграції...
Ткач О.М. - Характеристика методів дослідження механізмів формування семантичних полів слів
Ткач О.М. - Характеристика методів дослідження механізмів формування семантичних полів слів
Відомості про автора: Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті охарактеризовані основні методи дослідження семантичних полів слів, що використовуються в наукових робо...
Утьосова О.І. - Складнощі формування математичних уявлень в учнів молодшого шкільного віку з помірним ступенем розумової відсталості
Утьосова О.І. - Складнощі формування математичних уявлень в учнів молодшого шкільного віку з помірним ступенем розумової відсталості
Відомості про автора: Утьосова Олена Іванівна,завідувач Державної установи «Закарпатська обласна психолого-медико-педагогічна консультація», м. Ужгород, Україна. У статті обґрунтовується необхідність формування математичних уявлень у розумово відсталих учнів, зокрема з помірним ступенем...
Хохліна О.П. - Розвиток як ключова категорія проблеми корекційної роботи у спеціальній освіті
Хохліна О.П. - Розвиток як ключова категорія проблеми корекційної роботи у спеціальній освіті
Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії внутрішніх справ, Київ, Україна. У статті представлено результати теоретичного дослідження суті розвитку як ключової категорії проблеми корекційної робо...
Шульженко О.Є. - Вивчення психологічних можливостей фахівців до взаємодії з аутичними дітьми в аспекті емоційної стійкості особистості
Шульженко О.Є. - Вивчення психологічних можливостей фахівців до взаємодії з аутичними дітьми в аспекті емоційної стійкості особистості
Відомості про автора: Шульженко Олександр, аспірант кафедри медицини та спеціальної психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. У статті представлено результати вивчення емоційної стійкості фахівців, що працюють із аутичними дітьми. Описано методику та процедури емпіри...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Мацей Танаш - доктор габілітований, професор Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща.
 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №16 від 28.12.2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 8./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – 362 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. У ньому висвітлюється особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016