index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №10 (2018)

Бєлова О.Б. - Етапи формування конструктивної поведінки у молодших школярів з порушеннями мовлення
Бєлова О.Б. - Етапи формування конструктивної поведінки у молодших школярів з порушеннями мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У статті проаналізовано стан проблеми у вітчизняний та зарубіжній психолого-...
Бондар В.І., Гладуш В.А. - Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка
Бондар В.І., Гладуш В.А. - Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка
У статті висвітлено життєвий шлях та науково-методичну діяльність доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України Миколи Опанасовича Козленка. Учений одним із головних завдань занять з фізичного виховання в ...
Гаврилов О.В. - Статистичні дані про організацію освітнього простору для дітей з особливими потребами в системі дошкільних та шкільних закладів
Гаврилов О.В. - Статистичні дані про організацію освітнього простору для дітей з особливими потребами в системі дошкільних та шкільних закладів
Стаття присвячена аналізу освітнього простору для дітей з особливими потребами в Україні. Автором відмічається, що за даними Державної служби статистики України станом на 01.01 2014р. в країні нараховувалося 85053 дитини з особливими освітніми по­требами, серед них 8519 дітей з інвалідністю отри...
Гаврилова Н.С. - Методика корекції порушень артикуляційної моторики кінестетичного типу
Гаврилова Н.С. - Методика корекції порушень артикуляційної моторики кінестетичного типу
У статті подано нейропсихологічну характеристику кінестетичного  фактору, охарактеризовано особливості порушення кінестетичного праксису у дітей з порушеннями мовлення та визначено його роль у формуванні вимови фонем у дітей, а також описано загальні правила корекції порушень артикуляційної мот...
Галецька Ю.В. - Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Галецька Ю.В. - Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
В статті описано особливості розвитку ігрової діяльності дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю, визначено певні ігрові технології, які використовують у роботі з цією категорією дітей. Гра є основним видом діяльності дитини дошкільного віку. Через гру дитина пізнає оточуючий світ, в грі ро...
Гіренко Н.А., Юрченко Ю.С. - Формування соціально-побутових навичок у учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання
Гіренко Н.А., Юрченко Ю.С. - Формування соціально-побутових навичок у учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання
В статті розглядається проблема вивчення курсу соціально-побутового орієнтування учнями з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Розкриваються особливості формування практичних побутових навичок у учнів на різних етапах практичного виконання завдань з даного предмету засобами наочності...
Глатка Я.В., Опалюк О.М. - Особливості підготовки дітей-логопатів до сімейного життя
Глатка Я.В., Опалюк О.М. - Особливості підготовки дітей-логопатів до сімейного життя
У статті здійснено теоретичний аналіз наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо проблеми підготовки дітей-логопатів до сімейного життя, з’ясованo, що мовленнєві порушення проявляються у недостатньому розвитку всіх сторін мовлення, фонетико-фонетичного, лексико-граматичного...
Голуб Н.М. - Напрями роботи з формування змістово-смислової сторони писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку
Голуб Н.М. - Напрями роботи з формування змістово-смислової сторони писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку
Стаття присвячена проблемі корекції й розвитку змістово-смислової сторони писемного мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ), затримкою психічного розвитку (ЗПР). Молодші школярі із ЗНМ і ЗПР – це ті категорії учнів, відносно яких доцільно говорити про високий ризик виникне...
Гуйван Т.В., Опалюк О.М. - Особливості формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв’язного мовлення
Гуйван Т.В., Опалюк О.М. - Особливості формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв’язного мовлення
У статті здійснено теоретичний аналіз наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо проблеми формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв’язного мовлення, з’ясовано необхідність взаємозв'язку між різними сторонами роботи з розвитку мовлення, щ...
Журавльова Л.С. - Науково-теоретичний аналіз сутнісних відмінностей поняття “дисграфія”
Журавльова Л.С. - Науково-теоретичний аналіз сутнісних відмінностей поняття “дисграфія”
У статті розглянуто проблему порушення письма як одного з видів писемного мовлення. Зазначено, що дисграфія є найбільш поширеною формою мовленнєвої патології в учнів молодших класів. Наголошено на тому, що сьогодні бракує єдиної термінології, яка використовується на позначен...
Зелінська-Любченко К.О. - Діагностика моторної алалії: зарубіжний досвід
Зелінська-Любченко К.О. - Діагностика моторної алалії: зарубіжний досвід
У ході викладу матеріалів статті, спираючись на зарубіжний досвід, висвітлено проблему діагностики моторної алалії. У статті зазначено, що питання про диференціацію моторної алалії за специфічними порушеннями мовлення є досить складним. Аналіз наукових джерел свідчить, що й на сьогоднішній день жоде...
Константинів О.В. - Підготовка вчителів трудового навчання для спеціальних шкіл в Україні (1970-1990 рр.)
Константинів О.В. - Підготовка вчителів трудового навчання для спеціальних шкіл в Україні (1970-1990 рр.)
Здійснений історико-педагогічний зріз дав змогу визначити взаємозв’язок між підготовкою вчителів трудового навчання для спеціальних шкіл та системними економічними, соціальними, адміністративними перетвореннями у державі. Обумовлено взаємозв’язок пріоритетів державного розвитку економіки...
Кашуба Л.В. - Інтеграція психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки
Кашуба Л.В. - Інтеграція психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки
У статті здійснено спробу висвітлити інтеграцію психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки. Автором наголошено, що на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів...
Кравець Н.П. - З історії становлення в Україні класифікацій розумово відсталих дітей
Кравець Н.П. - З історії становлення в Україні класифікацій розумово відсталих дітей
У статті розглянуто питання, що стосуються історії догляду, навчання й виховання дітей з порушеннями розумового розвитку з точки зору врахування діагнозу дітей, на основі чого в історичному аспекті здійснено аналіз робіт, присвячених класифікації вказаних осіб. Прослідковано ієрархічність становленн...
Левицький В.Е. - До питання про причини, діагностику та подолання шкільної дезадаптації першокласників
Левицький В.Е. - До питання про причини, діагностику та подолання шкільної дезадаптації першокласників
У статті розглядаються причини виникнення, основні прояви, критерії виявлення, питання профілактики та корекції первинної шкільної дезадаптації. Автор звертає увагу на трактовку сутності терміна «шкільна дезадаптація» з полінаукової позиції через призму поглядів педагогіки, психології, ...
Лісова Л.І. - Порівняльна характеристика арифметичних задач, що розв’язують учні загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Лісова Л.І. - Порівняльна характеристика арифметичних задач, що розв’язують учні загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
У запропонованій статті на підставі аналізу програми загальноосвітньої школи та спеціальної школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення ми бачимо спільні та відмінні типи арифметичних задач, які пропонуються програмою для розв’язування учням початкових класів загальноосвітньої школи та спец...
Мілевська О.П. - Сутність поняття „логопедичної гімнастики”: сучасний погляд
Мілевська О.П. - Сутність поняття „логопедичної гімнастики”: сучасний погляд
У статті здійснено спробу охарактеризувати логопедичну гімнастику як окрему категорію логопедичної корекції. У практиці логопедії закріпився певний стереотип у сприйманні сутності поняття „гімнастика” – артикуляційна, дихальна, голосова, пальчикова. Проте, зміст цього поняття варто...
Мороз Л.В. - Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії
Мороз Л.В. - Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії
Відомості про автора: Мороз Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку рухових функцій та корекції рухових порушень у дітей із ...
Музичко Л.Т. - Подолання посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців
Музичко Л.Т. - Подолання посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців
Відомості про автора: Музичко Леся Тарасівна – викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національної академії сухопутних військ ім.гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів,Україна). Напрямок наукової діяльності – подолання посттравматичних розладів у військовос...
Нечипоренко В.В., Сілявіна Ю.С. - Становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами
Нечипоренко В.В., Сілявіна Ю.С. - Становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Нечипоренко Валентина, доктор педагогічних наук, доцент, ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми освіти, соціалізації, комплексної реабілітації та розвитку життєвої компетентності дітей та мо...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • Є.М. Кулеша - доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща;
 • В.М. Лабунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №12 від 30 листопада 2017 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  збірник наукових праць: вип. 10/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – 432 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017