index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Буйняк М.Г., Миронова С.П., Чопік О.В. - Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл

23.06.2021

Відомості авторів: Буйняк Мар’яна Геннадіївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових  інтересів: реалізація педагогіки партнерства в спеціальних та інклюзивних закладах; формування інклюзивної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти.;

Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування професійної компетентності педагогів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних закладах.;

Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук,доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику.1. Буйняк М.Г. До проблеми командної взаємодії педагогів інклюзивних закладів. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали V Міжнародної науковопрактичної конференції (20 листопада 2019 року, м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 271-274 ; 2. Миронова С.П. Партнерство як провідний принцип забезпечення якості інклюзивного навчання. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020; 3. Чопік О.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП в інклюзивному закладі. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Вип. 9, у 2 т. Кам’янець-Подільський, 2017. Т. 2. С. 254-262.

Стаття присвячена актуальній проблемі партнерства у педагогічній діяльності. У статті проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких визначено різні аспекти проблеми реалізації педагогіки партнерства. Виділено принципи, на яких ґрунтується педагогіка партнерства. Проаналізовано результати анкетування педагогів з метою дослідження актуального стану партнерських взаємин між суб’єктами освітнього процесу. Вивчено такі питання: розуміння педагогами сутності понять «партнерство», «партнерська взаємодія», «педагогіка партнерства»; реалізація педагогіки партнерства з учнями спеціальної школи та їхніми батьками; труднощі у партнерській взаємодії з учнями та батьками; стан партнерської взаємодії з колегами та позашкільними організаціями і труднощі, які виникають у процесі цієї взаємодії; пропозиції педагогів щодо покращення партнерської взаємодії у закладах спеціальної освіти. Визначено особливості партнерської взаємодії, зокрема, труднощі партнерських взаємин з учнями обумовлені головним чином психофізичними особливостями дітей з інтелектуальними порушеннями; найбільше проблем виникає у партнерській взаємодії з батьками учнів спеціальної школи; існує потреба формування партнерських взаємин з позашкільними установами та організаціями.

Ключові слова: партнерство, педагогічна діяльність, вчителі, спеціальна школа, учні з інтелектуальними порушеннями, батьки.

Статистика кількість переглядів706 кількість завантажень401
Ще статті цього автора