index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. - Експериментальне дослідження стану сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями

15.03.2023

Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; проблема соціалізації підлітків з особливими освітніми потребами.; Утьосова  Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування елементарних математичних уявлень у дітей із тяжким і помірним ступенем інтелектуального порушення, формування ціннісних орієнтацій та соціальних компетентностей дітей з інтелектуальними порушеннями. ; Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості та динаміка розвитку дітей з особливими освітніми потребами різних вікових категорій, їх виховання та корекційно-розвивальне навчання.

Відомості про наявність друкованих статей. Утьосов Я. Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 11. Кам’янець-Подільський. Медобори-2006. 2018. С. 53-59. Утьосова О.І. Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 18. Кам’янець-Подільський. Медобори-2006. 2021. С. 164-176. Вержиховська О.М. Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. паць. Вип. 16, у 2 т. Кам’янець-Подільський. Видавець Ковальчук О.В. 2020. Т. 2. С. 55-66.

У статті визначено найбільш суттєві компоненти соціальної компетентності: операційно-змістовий, особистісно-регуляторний, мотиваційно-емоційний, поведінковий. Для їх дослідження виокремлено показники соціальної компетентності: здатність до аналізу соціальних ситуацій, прогнозування, планування та досягнення результату, соціальна обізнаність, сформованість соціальної рефлексії, вміння оцінювати та регулювати власну поведінку, сформованість соціально спрямованої мотивації, сформованість емпатійних тенденцій у поведінці, застосування набутих компетенцій у поведінці, володіння здатністю працювати в команді. Розроблено узагальнені рівні сформованості соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями: високий, достатній, середній, мінімальний. Встановлено, що підліткам з інтелектуальними порушеннями здебільшого властивий мінімальний рівень сформованості соціальної компетентності (56,52%), що характеризується низьким рівнем уявлення та розуміння соціальних життєвих ситуацій, несформованістю соціальних очікувань і прогностичних здібностей, відсутністю соціально спрямованої мотивації та емпатійних тенденцій у поведінці, несформованістю навиків оцінки та регулювання власної поведінки, застосування набутих компетенцій у діяльності та поведінці, відсутністю соціальної рефлексії, здатності до командної взаємодії. Частина з них виявляє середній (35,96%) та достатній (7,53%) рівні сформованості соціальної компетентності. Підлітки з середнім рівнем показують часткове розуміння сутності соціально-нормативної поведінки, не завжди повно демонструють соціальну обізнаність, виявляють труднощі перенесення набутихкомпетенцій у поведінку. Діти з достатнім рівнем усвідомлюють сутність і зміст соціально-нормативної поведінки, виявляють здатність до аналізу соціальних ситуацій, втім, застосовують набуті компетенції переважно у типових і знайомих для себе ситуаціях.

Ключові слова: підлітки, інтелектуальні порушення, методики, соціальна компетентність, операційно-змістовий компонент, особистіснорегуляторний, мотивація, емпатія, поведінка.

 

Статистика кількість переглядів217 кількість завантажень126
Ще статті цього автора