index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Характеристика професійної компетентності вчителя-логопеда інклюзивноресурсного центру

31.01.2024

Відомості про авторів. Гринькова Надія, кандидат педагогічних наук, доцент,доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, Україна. 

Лісова Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Опалюк Олег, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Лісова Л.І., Опалюк О.М., Глоба О.П. До питання про роботу
логопеда в умовах інклюзивного навчального простору.
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 18 за ред. М.К. Шеремет Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. С.97-111. Гринькова Н. М. Науковотеоретичні засади логопедичної роботи в умовах інклюзивноресурсного центру. Корекційна педагогіка і психологія. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, за ред. Н.С. Гаврилової. Кам'янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. Вип. 12. С. 88-93.

У даній статті виокремленні та проаналізовані сучасні погляди щодо професійної компетентності вчителя-логопеда інклюзивно-ресурсного центру. Ефективність діяльності учителялогопеда в інклюзивно-ресурсному центрі залежить від рівня сформованості його професійної компетентності, яка у свою чергу являє собою складне інтегративне утворення. Термін «компетентність» (від лат. «competentes», «competentis» – відповідний, здібний) вказує на сукупність відповідних знань, які необхідні для ефективної професійної діяльності, а також передбачає оволодіння уміннями, досвідом у певній галузі. Здійснений нами науковий пошук дав підстави для визначення терміну «професійна компетентність учителялогопеда, фахівця інклюзивно-ресурсного центру» як систему необхідних знань, умінь і навичок, які необхідні для здійснення ефективної діагностичної, корекційно-розвиткової та інформаційнопросвітницької діяльності, а також передбачає оволодіння уміннями, досвідом діяльності в ІРЦ з питань стимулювання і корегування мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Дефініція базових категорій в теорії професійної підготовки спеціалістів освітньої сфери репрезентує різноаспектність понять  «компетентність» і «компетенція». Компетенція – це коло питань, проблем, у вирішенні яких особа має певні повноваження, знання, досвід. Аналіз наукових досліджень і публікацій уможливив виокремлення нами різноманітних видів компетенцій учителялогопеда (фахівця (консультанта)) інклюзивно-ресурсного центру: інклюзивно-корекційну, психолого-педагогічну, комунікативну, інформаційну, нормативно-правову, соціально-економічну, полікультурну, професійну. Інклюзивно-корекційна компетенція – система знань теоретико-методичних засад організації інклюзивної освіти та корекційно-розвиткової діяльності, а також програм розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами і типових навчальних планів спеціальних шкіл (для дітей, які мають порушення мовлення). Таким чином, компетенція – це система проблем, питань, завдань для вирішенні яких фахівець наділений відповідними повноваженнями. Отож компетентність є значно ширшим поняттям ніж компетенція і має на меті наявність компетенцій для виконання визначених завдань і функцій, які регламентовані посадовою інструкцією. З цією метою учитель-логопед повинен відзначатися системою знань теорії корекційної педагогіки, логопедії, психології тощо, а також володіти умінням ефективно застосовувати на практиці, систематично знайомитися із актуальною нормативно-правовою базою, новими методиками здійснення корекційної роботи. Проведений аналіз є підставою для висновку, що професійна компетентність учителя-логопеда (фахівця (консультанта)) – це конгломерат теоретичних знань та практичних умінь, який покращується за умови наявності третього компоненту – позитивного досвіду практичної діяльності.

Кючові слова: інклюзивно-ресурсний центр; компетентність; компетенція; логопед; порушення мовлення.

Статистика кількість переглядів47 кількість завантажень30
Ще статті цього автора