index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лісова Л.І., Опалюк О.М., Глоба О.П. - До питання про роботу логопеда в умовах інклюзивного навчального простору

30.01.2022

Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та
спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, Україна.

Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. 

Глоба Олександр, доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: проблема раннього виявлення, профілактики і корекції порушень функцій опорно-рухового апарату у дітей і дорослих з використанням інноваційних технологій.

Відомості про наявність друкованих статей: Лісова Л.І. Принципи розвиваючого навчання у загальноосвітньому просторі та у корекційно-виховному процесі. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. Суми.: ФОП Цьома С.П., 2018. С.22-26. Лісова Л.І. Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач на логопедичних заняттях. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / за ред. А.А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. №7 (101). С.308-318.

У запропонованій статті подано результати аналізу законодавчих документів та науково-методичної літератури у сфері діяльності логопеда в умовах інклюзивного середовища. Логопед на початку навчального року за результатами обстеження учнів, у випадку виявлення порушень мовлення, які потребують довготривалої допомоги або спеціально організованого навчання, підозри на інші порушення розвитку – рекомендує батькам (іншим законним представникам) дитини звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Після отримання висновку про комплексну оцінку заклад освіти в особі керівника закладу укладає договір з логопедом про надання корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами, яка навчається за інклюзивною формою. На підставі висновку про комплексну оцінку складається Індивідуальна програма розвитку, у якій зазначено, що логопед є членом команди психологопедагогічного супроводу дитини. Логопед, будучи членом команди фахівців, що реалізують психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивну освітньому просторі,  здійснює: діагностичну, розвивальну, організаційно-методичну, консультативно-просвітницьку роботу. Протягом навчального року логопед оформляє наступні документи: мовленнєву карту на кожну дитину, перспективний та календарний плани роботи, індивідуальні зошити на кожну дитину, річний звіт про результати корекційного навчання. Логопед бере участь в шкільних методичних об’єднаннях, засіданнях інклюзивно-ресурсного центру, поповнює логопедичний кабінет новинками методичної та дидактичної літератури. Кожен напрямок діяльності логопеда включається в єдиний процес психолого-педагогічного супроводу і в рамках інклюзивної освіти набуває особливого значення. Тобто він зорієнтований не тільки на подолання мовленнєвих порушень в учнів з особливими освітніми потребами, але і на їх соціалізацію та адаптацію в середовищі однолітків з нормо-типовим розвитком.
Отже, діяльність логопеда в інклюзивному середовищі не обмежується лише корекційним впливом. Усе більшого значення
набуває сприяння соціалізації дітей з мовленнєвими порушеннями. Тому що, саме мовленнєві порушення стають перешкодою на шляху до комунікації дітей з порушеннями мовлення з іншими дітьми та вчителями.

Ключові слова: інклюзивне навчання, логопед, порушення мовлення, психолого-педагогічний супровід, соціалізація.

 

Статистика кількість переглядів651 кількість завантажень249
Ще статті цього автора